ارزيابي عملكرد فرايند ترسيب الكتروشيميايي در حذف كروم از فاضلاب هاي صنعتي

نويسنده: يوسف علي پزشك
استاد راهنما: حسين موحديان عطار، عبدالرحيم پرورش
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1381/11/01
مدرك: كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط
دانشگاه: دانشكده علوم پزشكي اصفهان، بهداشت، گروه مهندسي بهداشت محيط
چكيده: مقدمه:‌ فاضلاب صنايع آبكاري و ديگر صنايع در صورتيكه بدون تصفيه مناسب در محيط تخليه گردد، سبب صدمات جدي به محيط زيست و سلامت انسانها مي گردد. بنابراين قبل از تخليه فاضلاب در محيط زيست بايستي كروم را از آن حذف نمود. يكي از روشهاي حذف كروم از فاضلاب صنعتي ترسيب الكتروشيميايي مي باشد. فرايند ترسيب الكتروشيميايي به عنوان يك جايگزين جهت حذف كروم شش ظرفيتي پيشنهاد شده است. هدف اصلي از اين تحقيق تصفيه فاضلابهاي صنعتي بدون افزايش هر گونه مواد شيميايي و با استفاده از انرژي الكتريكي و براساس احياء كروم شش ظرفيتي به كروم سه ظرفيتي در حضور آهن دو ظرفيتي كه از الكترودهاي آهن در محلول بواسطه اتصال جريان مستقيم (DC) آزاد شده صورت مي گيرد.
روشها: اين تحقيق كه مطالعه اي تجربي است، در آزمايشگاه گروه مهندسي بهداشت محيط دانشگاه علوم پزشكي اصفهان به منظور ارزيابي عملكرد فرايند ترسيب الكتروشيميايي در حذف كروم از پساب سنتزي با غلظتهاي 500، 1000 و 1500 ميليگرم بر ليتر در pH هاي 5/2، 5/3، 5/4 و 5/5 و همچنين در ولتاژهاي 10 تا 50 انجام شده است. در اين پژوهش بمنظور دستيابي به شرايط بهينه جهت حذف كروم از قبيل PH، ولتاژ، و زمان ماند از يك طرح نمونه شامل مخزن شيشه اي به حجم 142/1 ليتر و تعداد چهار صفحه فلزي از جنس آهن به ابعاد Cm 1 × 11× 3/0 (طول ×عرض ×ضخامت) و با تأمين جريان مستقيم (DC) از يك ترانسفورماتور با قدرت 5 آمپر استفاده شد.
نتايج: نتايج و يافته هاي اين تحقيق نشان مي دهد، كه ميزان حذف كروم در طي فرايند ترسيب الكتروشيميايي در PH هاي 5/2 و 5/3 بطور موثري رخ مي دهد. بطوريكه راندمان حذف كروم در اين فرايند در شرايط بهينه PH‌ برابر با 5/3 و ولتاژ 50 در زمان ماند 75 دقيقه بيش از 99% و غلظت كروم در پساب نهايي به 18/1 ميليگرم بر ليتر مي باشد.
بحث: از بررسي يافته هاي بدست آمده در اين تحقيق نتيجه گيري مي شود كه: ارتباط مستقيمي بين ولتاژ مصرفي و راندمان حذف كروم از پساب سنتزي در طي فرايند الكتروشيميايي وجود دارد. بطوريكه در ولتاژهاي 40 و 50 ميزان بيشتري كروم از پساب سنتتيك در طي فرايند الكتروشيميايي حذف مي گردد.
با افزايش زمان ماند كروم در فرايند ترسيب الكتروشيميايي راندمان بطور موثري افزايش ميابد.
كلمات كليدي: