بررسي كارايي سيستم بيوفيلتراسيون جهت حذف گاز سولفيد هيدروژن در مقياس پايلوت

نويسنده: بابك روشني
استاد راهنما: محمدرضا شاهمنصوري، حسين موحديان عطار
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1381/11/01
مدرك: مهندسي بهداشت محيط
دانشگاه: دانشكده علوم پزشكي اصفهان، بهداشت، گروه مهندسي بهداشت محيط
چكيده: مقدمه: سولفيد هيدروژن شديداً بودار و آلاينده سمي هوا است، مقادير قابل ملاحظه اي از اين گاز در ارتباط با فعاليتهاي صنعتي از قبيل پالايشگاه نفت، تصفيه خانه فاضلاب و غيره توليد مي شود. فرآيندهاي متعددي بر پايه اصول فيزيكوشيميايي به منظور حذف موثر گاز سولفيد هيدروژن از هوا و گازهاي زائد صنايع توسعه پيدا كرده اند ولي بسياري از اين روشها نيازمند افزودن مواد شيميايي و غذايي است و همچنين نيازمند مصرف انرژي و هزينه زياد مي باشند. بيوفيلتراسيون يك فن آوري جديد جهت كنترل آلاينده هاي هوا با قيمت كم و بازدهي زياد مي باشد و كاربرد آن بعنوان يك فن آوري حامي محيط زيست مناسب مي باشد.
روشها:‌ در اين تحقيق كارايي سيستم بيوفيلتراسيون در حذف سولفيد هيدروژن از جريان گاز مورد مطالعه قرار گرفت. پايلوت مورد استفاده از آهن گالوانيزه با قطر 8 cm و ارتفاع 26/1 متر و بستر آن حاوي خرده هاي PVC با اندازه 1cm و كمپوست مواد زائد جامد شهري به نسبت حجمي يك به يك بود. پارامترهاي مورد مطالعه در اين تحقيق، راندمان و ظرفيت حذف بيوفيلتر، سولفات، زمان ماند، افت فشار، رطوبت و pH بستر بود.
نتايج: ميانگين راندمان حذف سيستم بيوفيلتراسيون با زمان ماند 1 دقيقه در محدوده غلظت 5 تا (265 ppm) برابر 98% بود. با ميزان جريان ثابت 6 ليتر در دقيقه و زمان ماند 1 دقيقه حداكثر ظرفيت حذف برابر g-S/m3-hr) 22) بدست آمد. ميانگين افت فشار 6 ميليمتر آب و بهترين زمان ماند گاز سولفيد هيدروژن 60 ثانيه بود. مقدار pH‌ و رطوبت بهينه بستر به ترتيب برابر 5/3 و 55% و مقدار سولفات
mg- SO4/g.bed) 30) به عنوان سطح بحراني براي محيط ميكروبي تعيين گرديد.
بحث: يافته هاي حاصل از اين بررسي نشان داد كه سيستم بيوفيلتراسيون با بستر كمپوست و خرده هاي PVC به خوبي قادر به حذف گاز سولفيد هيدروژن از جريانهاي گازي آلوده مي باشد. ميانگين كارايي حذف در طول 45 روز اوليه حتي با محسوب كردن دوره خوگيري سيستم 97% بود و به محض پايدار شدن سيستم ميانگين كارايي حذف به 98% رسيد و اين بيانگر كارايي خوب سيستم بيوفيلتر در حذف گاز سولفيد هيدروژن مي باشد و از اين فن آوري ارزان به منظور تصفيه انتشار گاز سولفيد هيدروژن در صنايع و تصفيه خانه هاي فاضلاب استفاده گردد.
كلمات كليدي: