مقايسه كارآيي آنتراسيت توليد داخل و نوع خارجي در عمليات تصفيه آب

نويسنده: ولي عليپور
استاد راهنما: : محمد شاهمنصوري
استاد مشاور:
تاريخ دفاع:
مدرك: كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط
دانشگاه: دانشكده علوم پزشكي اصفهان، بهداشت، بهداشت محيط
چكيده: مقدمه: روند فزاينده جمعيت و افزايش نياز آبي باعث گرديده تا صافيهاي شني تند معمولي توانايي لازم براي تامين آب مورد نياز جوامع را نداشته باشد. آنتراسيت به عنوان ماده پر كننده بستر صافيها افزايش حجم صافسازي را فراهم مي آورد. با اين وجود به دليل قيمت زياد آنتراسيت در بسياري از جوامع در حال توسعه از آنتراسيت براي بستر سازي استفاده نمي شود. هدف از انجام اين مطالعه بررسي كارآيي آنتراسيت توليد داخل كشور براي تصفيه خانه هاي آب است.
روشها: آزمايشها شامل: الف- آزمايشهاي تعيين ساختار آنتراسيت از جمله محتواي كربن، خاكستر، گوگرد، رطوبت، مواد فرار و ميزان حلاليت در برابر اسيد، ميزان حلاليت در برابر باز، تعيين دانسيته، ميزان سختي و ميزان شكستگي در طي شستشوي معكوس صافي. ب- آزمايشهاي پايلوتي از جمله سنجش كدورت، كلر، كل كربن آلي، كل كليفرم و ميزان بارگذاري سطحي بستر صافي جهت عمليات تصفيه آب. براي انجام تجزيه و تحليلي آماري از دو آزمون T-test و كوواريانس استفاده گرديد.
نتايج: آزمايشهاي تعيين ساختار نشان داد كه محتواي كربن و مواد آنتراسيت نوع داخلي بيش از حد استاندارد بوده و آزمايشهاي پايلوتي نشان داد كه است حذف كدورت و كلر باقيمانده بين دو آنتراسيت ايراني و وارداتي داراي اختلاف معني دار نمي باشد
(P>0.05)‌. درصد حذف TOC موجود در آب خام به وسيله آنتراسيت وارداتي به طور معني داري بيش از نوع داخلي است (P< 0.05). نمونه ها در همه موارد فاقد آلودگي ميكروبي بود. از نظر بار سطحي ميانگين زمان رسيدن به ارتفاع يك متر براي آنتراسيت خارجي 33 دقيقه و 42 ثانيه و در آنتراسيت ايراني 29 دقيقه و 30 ثانيه مي باشد كه از لحاظ آماري با هم اختلاف معني داري نداشتند.
بحث:‌ محتواي كربن، ميزان گوگرد و محتواي مواد فرار آنتراسيت ايراني استاندارد مربوطه را تأمين نمي كند، سختي آنتراسيت توليد داخل مناسب ولي ميزان حلاليت آن در اسيد و باز زياد است، بنابراين ميزان هدر رفت آن طي عمليات تصفيه زياد خواهد بود. از اينرو در صورتي مي توان از آنتراسيت توليد داخل براي بستر صافيهاي تصفيه خانه هاي آب استفاده نمود كه پردازش بيشتري بر روي آنها انجام گيرد. كمتر بودن ميزان حذف TOC توسط آنتراسيت ايراني نسبت به نوع خارجي مبين كم بودن خلل و فرج موجود در آن بواسطه از پردازش ناكافي است. آنتراسيت وارداتي داراي بارگذاري سطحي بالاتر از محصول داخلي است كه به علت دانه بندي مناسبتر آن است.
كلمات كليدي: