مقايسه سيستم لجن فعال رشد چسبيده و رشد معلق در تصفيه پساب سپتيك تانك و تاثير سپتيك تانك

نويسنده: محمد حسن ابدي
استاد راهنما: عليرضا مصداقي نيا
استاد مشاور: محمود شريعت، كرامت اله ايماندل، ذبيح اله يوسفي
تاريخ دفاع: 1377/07/11
مدرك: كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشكده بهداشت، مهندسي بهداشت محيط
چكيده: با عنايت به اصل 50 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه حفاظت از محيط زيست را يك وظيفه عمومي معرفي مي نمايد، در اين راستا جهت حفظ منابع آبي خصوصاً در اراضي از كشورمان كه نفوذ پذيري كم، سطح آب زيرزميني بالاست انواع تصفيه فاضلاب جايگاه وي‍ژه اي را پيدا مي نمايد.
با توجه به بالا بودن سطح آب زيرزميني و ارضي با نفوذ پذيري كم در برخي از مناطق استان مازندران و عدم وجود تصفيه خانه در شهر و روستا و همچنين منابع آبي محدود، پساب حاصل از تمامي سپتيك تانكها متاسفانه بدون هيچ تمهيداتي در محيط زيست دفع مي گردند.
به استناد تحقيقات امور مطالعات منابع آبي وزارت نيرو در سال 1362 در يكي از شهرهاي مازندران ( قائم شهر ) از يك طرف سفره آبهاي زيرزميني40% و جريان سطحي بميزان 60% دريافت كننده پسابهاي خانگي و از طرف ديگر منبع تامين آب براي اين شهر در سال 1368، 40% سطحي و 60% زيرزميني تخمين زده شد كه مويد حفاظت از منابع آبي است.
در اين پژوهش بازدهي سيستم هوازي لجن فعال با رشد معلق و سيستم هوازي لجن فعال با رشد چسبيده ( با محيط رشد ثابت) در تصفيه پساب حاصل از سپتيك تانك و تاثير سپتيك تانك به منظور دستيابي به اهداف تصفيه ثانويه مشخص مي شود.
پس از ساخت و استقرار پايلوتهاي مورد نياز در فضاي سرپوشيده مجتمع كارگاهي دانشكده بهداشت ساري مورد بهره برداري قرار گرفته و آزمايشات طي مدت 16 ماه (1376-1375) بر روي پايلوت سپتيك تانك با حجم مفيد 72 ليتر و راكتور لجن فعال با حوض هوادهي به حجم 6 ليتر و تانك ته نشيني ثانويه به حجم 5/2 ليتر و همچنين و راكتور لجن فعال با حوض هوادهي به حجم 6 ليتر حاوي 700 قطعه از لوله هاي خرطومي ( پي- وي – سي) با قطر 5/1 و ارتفاع 5/2-3-5 سانتيمتر و تانك ته نشيني ثانويه به حجم 5/2 ليتر، كه از فاضلاب سنتزي تغذيه مي شدند صورت مي گرفت.
ابتدا فاضلاب از مخزن ذخيره پس از گذر از سپتيك تانك به دو سيستم مجزا لجن فعال ( با محيط رشد ثابت- با رشد معلق ) با دبي هاي مساوي تزريق مي شد. آنگاه نمونه ها، پس از مرحله راه اندازي و پايدار سازي كه با توجه به تغييرات سيستم اين دوره 4 ماه طول كشيد، به منظور آزمايشات
(COD- BOD- TSS- VSS- MLSS- MLVSS- DO- PH-SVI….) با برنامه ريزي قبلي جهت مقايسه عملكرد دو سيستم هوازي در زمان هاي ماند هيدروليكي 6 ساعت، 8 ساعت، و 10 ساعت با غلظت هاي متفاوت COD در محدوده (1030-140 ميلي گرم در ليتر ) براي هر كدام از زمان ماندها، تاثير سپتيك تانك اخذ و نتايج حاصله ثبت مي شد، مورد بررسي قرار گرفت.
راندمان گيري كه در واقع اندازه گيري شاخص هاي اصي آلاينده هاي متداول، فاضلاب ورودي و خروجي سيستم ها بود، بطور متوسط بمدت 20 روز انجام مي گرفت. نتايج بدست آمده نشان داد :
- بهترين كارآيي با 02/96% حذف در COD در غلظت ورودي 78/627 ميلي گرم در ليتر و زمان ماند هيدروليكي 10 ساعت براي سيستم بيوفيلم و بهترين كارآيي با 81/82% حذف COD غلظت ورودي 7/483 ميلي گرم در ليتر و زمان ماند هيدروليكي 10 ساعت براي سيستم رشد معلق با ميانگين 2000=MLSS ميلي گرم در ليتر بدست آمد.
- با افزايش زمان ماند هيدروليكي در سيستم رشد معلق با ميانگين را 2000=MLSS ميلي گرم در ليتر و سيستم رشد چسبيده افزايش حذف COD نشان مي دهد.
- سپتيك تانك بركارائي حذف آلاينده هاي متداول فاضلاب در سيستمهاي هوازي هوازي لجن فعال (هم رشد معلق و هم رشد چسبيده) تاثير مثبت را نشان مي دهد.
- سيستمهاي بيوفيلمي قادرند نسبت به سيستمهاي معلق در شرايط مساوي بمنظور تصفيه پساب سپتيك تانك راندمان بالاتري ايجاد نمايند.
كلمات كليدي: