بررسي رابطه بين تك ياخته هاي لجن فعال و كيفيت پساب در تصفيه خانه هاي فاضلاب اصفهان

نويسنده: مهناز نيك آئين
استاد راهنما: بيژن بينا، حسين موحديان عطار
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1375/01/01
مدرك: كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط
دانشگاه: دانشكده علوم پزشكي اصفهان، بهداشت، گروه بهداشت محيط
چكيده: در فرآيندهاي تصفيه بيولوژيكي فاضلاب، تك ياخته ها بعنوان حلقه اي مهم و كليدي در زنجيره غذائي در محيطهاي آبي، از اهميت خاصي برخوردار هستند. اين ميكروارگانيسمها با خوردن باكتريها و مواد آلي ذره اي، نقش مهمي را در فرايندهاي پالايش بعهده دارند. علاوه بر نقش تك ياخته ها در فرآيندهاي تصفيه، ارتباط انواع و گونه هاي خاصي از تك ياخته ها با وضعيت كيفيت پساب، موجب استفاده از تك ياخته ها بعنوان شاخصهاي كيفيت پساب در واحدهاي لجن فعال گشته است. بدين منظور مطالعه حاضر جهت تعيين ارتباط بين انواع تك ياخته ها و فراواني آنها از يكطرف و كيفيت پساب در واحدهاي لجن فعال اصفهان از طرف ديگر انجام گرديد. در اين راستا نمونه هائي از سه واحد لجن فعال در اصفهان جمع آوري گرديد. چهار پارامتر SS, COD, BOD5 و كدورت كه نشانگر كيفيت پساب مي باشند و ميزان كليفرمهاي پساب اندازه گيري شد. نوع و فراواني تك ياخته ها نيز توسط ميكروسكوپ نوري شناسائي و شمارش گرديدند. جهت آناليز داده ها، فراواني انواع تك ياخته ها در مقابل پارامترهاي كيفيت پساب و تعداد كليفرمهاي بررسي آماري گرديدند و مشخص گرديد كه ارتباط آماري معني داري بين درصد مژه داران خزنده و پايه دار و پارامترهاي كيفيت پساب و لگاريتم كليفرمهاي پساب وجود دارد كه اين ارتباط در مورد درصد مژه داران خزنده يك رابطه مستقيم بوده اما در مورد درصد مژه داران پايه دار يك رابطه معكوس مي باشد.
كلمات كليدي: