كارآئي ته نشيني سريع در عمليات تصفيه آب

نويسنده: حميدرضا اروميه
استاد راهنما: محمدرضا شاهمنصوري، بيژن بينا
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1378/01/01
مدرك: كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط
دانشگاه: دانشكده علوم پزشكي اصفهان، بهداشت،
چكيده: فرايند ته نشيني يكي از مراحل مهم حذف يا كاهش كدورت ناشي از ذرات موجود در آب مي باشد. زلال سازهاي متعارف در تصفيه خانه هاي آب داراي بار سطحي پايين و زمان ماند بالا مي باشد، بهمين جهت استفاده از تانكهاي ته نشيني با بار هيدروليكي بالا غالبا مورد توجه قرار گرفته اند. در اين تحقيق با استفاده از يك واحد ته نشيني سريع با سطح موثر 5/1 متر مربع و عمق 63/1 متر با تغيير پارامترهاي بار سطحي، غلظت لجن، و كدورت ورودي كارايي ته نشيني سريع در حذف كدورت آب خام ورودي به تصفيه خانه آب اصفهان مورد بررسي قرار گرفت و با زلال سازهاي متعارف تصفيه خانه مورد مقايسه قرار گرفت. نتايج حاصل از بررسي نشان مي دهد كه واحد ته نشيني دركدورتهاي كمتر از NTU50 تا 45% و دركدورتهاي NTU 100-50 تا 69% راندمان حذف كدورت داشته است. مطالعه نشان داد كه در كدورتهاي مختلف و غلظت متفاوت لجن بهترين راندمان مربوط به كدورتهاي NTU 50-10 در غلظت لجن 270 ميلي ليتر در ليتر مي باشد، در اين شرايط تا 50% كدورت حذف مي گرديد Pvalue<0.001. همچنين بهينه ترين بار سطحي Pvalue<0.005 برابر 5/4 متر بر ساعت به دست آمد. با افزايش بار سطحي از 4 به 5 متر بر ساعت راندمان حذف كدورت به 36% كاهش مي يافت. در كدورتهاي NTU70-40 با افزايش غلظت ماده منعقد كننده راندمان حذف نيز افزايش مي يافت، غلظت بهينه آلوم در راندمان حداكثر برابر 6/9-2/8 ميلي گرم در ليتر با Pvalue<0.046 به دست آمد. راندمان فرايند ته نشيني سريع با بار سطحي 5/4-4 متر بر ساعت تا 30% بيشتر از زلال سازهاي متعارف تصفيه خانه آب مي بود كه بار سطحي آنها به 2-5/1 متر بر ساعت مي رسيد.
(Pvalue<0.001) بين راندمان حذف كدورت (%TR)، غلظت لجن (Sc)، بار سطحي (OFr) و كدورت ورودي (Tu) يك مدل خطي با فرمول TR%=46.42 (Tu)0.2 + 289.8 (OFr)-2+ 1.33(Sc)0.5 - 82 به دست آمد كه در آن خطاي استاندارد 3/6% و ضريب همبستگي 75% برقرار بود.
كلمات كليدي: