بررسي فراواني باكتري لژيونلا در آب مصرفي بيمارستان نور و علي اصغر اصفهان سال 1382

نويسنده: علي اصغر نشاط
استاد راهنما: محمد رضا شاهمنصوري، حسين موحديان عطار
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1382/11/01
مدرك: مهندسي بهداشت محيط
دانشگاه: دانشكده علوم پزشكي اصفهان، بهداشت، گروه مهندسي بهداشت محيط
چكيده: لژيونلا باكتري گرم منفي، هوازي و بدون اسپور است كه از آب موجود در سيستم هاي تهويه، برجهاي خنك كننده، سيستم هاي توزيع اب گرم، دوشهاي حمام، استخرهاي شنا، فواره ها و بسياري از نقاط ديگر جدا شده است. اين باكتري دو نوع بيماري بنامهاي لژيونرها و تب پونتياك ايجاد مي كند. بيمارستانها از اماكني هستند كه امكان ابتلاي افراد مستعد به بيماري لژيونلوزيس زياد مي باشد. بنابراين با توجه به اهميت موضوع، در اين تحقيق فراواني باكتري لژيونلا در آب مصرفي بيمارستان نور و علي اصغر اصفهان مورد بررسي قرار گرفت.
مواد و روشها: در اين مطالعه 30 نمونه به روش استاندارد از آب گرم مصرفي در بيمارستان نور و علي اصغر اصفهان از محل هاي آشپزخانه، حمام، سيستم توزيع داخلي و برج خنك كننده به ترتيب به تعداد 8، 8، 8، و 6 عدد برداشت گرديد. نمونه ها پس از اندازه گيري دما، pH و كلر باقيمانده به آزمايشگاه منتقل شده، روي محيط هاي اصلي BCYE-a و انتخاب GPVA و CCVC كشت داده شدند. انكوباسيون پليت ها در دماي 37 درجه سانتيگراد و رطوبت 90 درصد انجام شد سپس، كلني ها شناسايي شده و شمارش آنها انجام گرديد. در اين مطالعه از روش هاي پيش تصفيه اسيدي و حرارتي به منظور كاهش عوامل مداخله كننده، استفاده گرديد. نتايج بدست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS آناليز آماري گرديد.
يافته ها: طي اين مطالعه، 11 نمونه از كل 30 نمونه برداشت شده از چهار نقطه بيمارستان آلوده به بيماري لژيونلا بودند كه بطور ميانگين 6/36 درصد نمونه ها را شامل مي شوند. تعداد موارد مثبت نمونه هاي برداشت شده از آشپز خانه، حمام، سيستم توزيع داخلي و برج خنك كننده به ترتيب برابر 4، 3، 3 و 1 عدد بدست آمد. از 30 نمونه اي كه روي محيط هاي ساده و انتخابي كشت داده شدند در حالت هاي پيش تصفيه اسيدي و حرارتي 36 درصد موارد مثبت بودند، اما در نمونه هاي پيش تصفيه نشده 6 درصد در محيط ساده و 23 درصد در محيط انتخابي رشد كردند. ميانگين كل كلر باقيمانده برابر 25/0 ميلي گرم در ليتر، ميانگين PH برابر 61/7 و ميانگين دما برابر 1/31 درجه سانتيگراد بود. نتايج آزمايشات تاييدي بلاد آگار، كاتالاز، اوره آگار، ژلاتين، حركت و رنگ آميزي گرم به ترتيب-، +، -، +، + و – مي باشند. علاوه بر اين آزمايشها در يك مورد، كلني هاي رشد كرده، به روش آنتي بادي فلورسنت مستقيم نيز تاييد شدند.
بحث: نتايج مطالعه انجام شده نشان داد كه دما در تعداد موارد مثبت بدست آمده موثر مي باشد. كلر باقيمانده با غلظت متوسط 25/0 ميلي گرم در ليتر تاثيري در گندزدايي لژيونلا ندارد و روش پيش تصفيه حرارتي از روش اسيدي در كاهش عوامل مزاحم مناسبتر بوده و رشد باكتري در محيط انتخابي بهتر از محيط ساده مي باشد.
كلمات كليدي: لژيونلا، BCYE-a، آب مصرفي، پيش تصفيه نمونه