بررسي تجمع برخي از فلزات سنگين در محصولات كشاورزي آبياري شده با پسآب و غيرپسآب

نويسنده: مرضيه وحيد دستجردي
استاد راهنما: حسين موحديان، بيژن بينا
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1375/08/01
مدرك: كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط
دانشگاه: دانشكده علوم پزشكي اصفهان، بهداشت، بهداشت محيط
چكيده: استفاده از پسآب و لجن فاضلاب جهت باروركردن زمينهاي كشاورزي سبب بوجود آمدن نگرانيهائي مبني بر تجمع فلزات سنگين در خاك و محصولات كشاورزي شده است. اهميت مسئله در اين است كه اين عناصر با فرآيندهاي معمول تصفيه قابل حذف نبوده و در طي ساليان متمادي در خاك تجمع يافته و سپس بوسيله محصولات كشاورزي جذب شده و پس از ورود به بدن انسان و حيوان مصرف كننده اين محصولات اثرات سوء ايجاد مي كنند، بنابراين توجه به پتانسيل خطرات ناشي از حضور فلزات سنگين در پسآب اين تحقيق به منظور تعيين غلظت عناصر سرب، كادميم و نيكل در پسآب تصفيه خانه فاضلاب شمال اصفهان و نيز خاك و محصولاتي كه با اين پسآب آبياري مي شوند انجام شده است. نمونه ها بر اساس اصول صحيح نمونه برداري از پسآب خروجي، خاك، گندم، ذرت برداشته شده و پس از آماده سازي توسط دستگاه جذب اتمي مجهز به كوره گرافيتي اندازه گيري شده اند. نتايج حاصل نشانگر مقاديري از عناصر مذكور در پسآب خروجي، خاك، گندم و ساقه گندم مي باشد.
كلمات كليدي: