مطالعه پايلوتي استفاده از مواد منعقد كننده طبيعي به عنوان كمك منعقد كننده در فرآيند تصفيه آب

نويسنده: عليرضا چينايي
استاد راهنما: بيژن بينا، محمد رضا شاه منصوري
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1377/01/01
مدرك: كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط
دانشگاه: دانشكده علوم پزشكي اصفهان، بهداشت و علوم تغذيه، بهداشت محيط
چكيده: پلي الكتروليتهاي مصنوعي از جمله فرآورده هايي هستند كه درتصفيه آب در واحد انعقاد به عنوان كمك منعقد كننده استفاده مي شوند. از آنجا كه برخي از اين پليمرها در دراز مدت مي توانند اثرات سويي بر سلامتي انسان داشته باشند در سالهاي اخير گرايش بيشتري به استفاده از پليمرهاي آلي طبيعي به جاي پلي الكتروليت مصنوعي وجود دارد. در اين مطالعه پايلوتي نقش مواد گياهي و طبيعي مثل نشاسته، كتيرا، مخمر و دانه شنبليله به عنوان كمك منعقد كننده و همچنين منعقد كننده اصلي در آب خام تصفيه خانه آب اصفهان بررسي گرديد. جهت بررسي تأثير كدورت آب، آزمايشهاي انجام شده در سه محدوده كدورت(NTU (32-28؛(NTU (75-70 و(NTU (130-120 به ترتيب به عنوان حد كدورت پايين، متوسط و زياد انجام شد. روش تحقيق نيز بر اساس آزمايشات جارتست در كارهاي آزمايشگاهي انجام گرديد و در مورد هر ماده گياهي و طبيعي مورد آزمايش كه در غلظتهاي مختلف به صورت توأم با آلوم بكار برده مي شد؛ نتايج با سولفات آلومينيم (آلوم) به تنهايي به عنوان منعقد كننده اصلي مقايسه گرديد تا ميزان بهينه هر يك از مواد كمك منعقد كننده طبيعي و ميزان كاهش مصرف آلوم در هر محدوده كدورت مشخص شود. نتايج اين بررسي نشان مي دهد كه چنانچه اين مواد گياهي و طبيعي به صورت توأم با آلوم و به ميزان بهينه به آب خام افزوده شوند قادرند كدورت آب را به حد استاندارد كمتر از NTU5 كاهش دهند. همچنين استفاده توأم اين مواد با آلوم بستگي به نوع ماده مصرفي موجب مي شود كه مصرف آلوم به ميزان 50-20 درصد كاهش يابد. غلظت بهينه اين مواد دركاهش كدورت آب تا حد استاندارد كمتر از NTU5 به مراتب بيشتر از پلي الكتروليتهاي مصنوعي مي باشد. در راستاي همين مطالعات مشخص گرديد كه هيچكدام از كمك منعقد كننده هاي طبيعي در كدورتهاي معمول آب به عنوان منعقد كننده اصلي قادر به حذف كدورت آب نمي باشند ولي در كدورتهاي خيلي زياد استفاده توأم آلوم و شنبليله و همچنين آلوم و مخمر نتايج بسيار خوبي در حذف كدورت آب نشان مي دهد همچنين با افزايش سختي نمونه هاي آب مصنوعي؛ كارآيي منعقد كننده هاي گياهي و طبيعي در حذف كدورت آب به نحو چشمگيري افزايش مي يابد. نتايج آزمايشات COD نشان مي دهد كه مواد گياهي و طبيعي مورد نظر به استثناء كتيرا؛ چنانچه در غلظتهاي بهينه بدست آمده به عنوان كمك منعقده استفاده شوند هيچگونه باقيمانده اي در آب نخواهد داشت. همچنين تعيين زمان لخته سازي بهينه و كاهش قيمت تمام شده براي يك متر مكعب آب تصفيه شده براي هر يك از مواد كمك منعقد كننده طبيعي بررسي و ارائه گرديده است.
كلمات كليدي: