ارزيابي اثرات زيست محيطي سد زاينده رود

نويسنده: مهدي اسدي قالهري
استاد راهنما: بيژن بينا
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1380/01/01
مدرك: كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط
دانشگاه: دانشكده علوم پزشكي اصفهان، بهداشت، گروه بهداشت محيط
چكيده: رودخانه زاينده رود يكي از بزرگترين رودخانه هاي ايران (270 كيلومتر) است. اين رودخانه از چشمه ديمه سرچشمه گرفته و باگذر از شهر اصفهان به باتلاق گاوخوني مي ريزد. اين رودخانه به دليل قرار گرفتن در يك منطقه نسبتاً خشك و وجود شبكه هاي كشاورزي مدرن و سنتي در حاشيه آن و نيز انواع مصارف شرب، صنعتي و كشاورزي از اهميت خاصي برخوردار است. سد زاينده رود در 110 كيلومتري غرب اصفهان بر روي رودخانه زاينده رود ساخته شده است و شامل سد اصلي، نيروگاه برقابي و سد تنظيم كننده مي باشد. در اين تحقيق ارزيابي اثرات زيست محيطي اين سد مورد ارزيابي قرار گرفته است. روش مورد استفاده ماتريس WOOTEN & RAU مي باشد كه در آن ريزفعاليتهاي پروژه سد زاينده رود به دو مرحله ساخت و بهره برداري تقسيم شده و اثر هر كدام از اين ريزفعاليتها در هر دو مرحله به صورت جداگانه بر روي پارامترهاي زيست محيطي (زمين، آب، هوا، صدا، زيستگاههاي گياهي و جانوري، مسائل اقتصادي- اجتماعي، بهداشت و زيبايي منطقه) ارزيابي شده است. پارامترهاي زيست محيطي نيز هر كدام به زير بخشهاي مختلفي تقسيم شده است. اثر هر ريزفعاليت پروژه سد زاينده رود بر هر پارامتر زيست محيطي يك خانه از جدول را به خود اختصاص مي دهد و هر خانه خود به سه بخش تقسيم مي شود. يك قسمت مربوط به دامنه اثر با علامت مثبت يا منفي به معناي اثر مثبت يا منفي و يك قسمت به عدد مربوط به اهميت اثر اختصاص مي يابد. اهميت اثرات با توجه به اينكه براي كليه اثرات مشترك مي باشند، بصورت زير تعريف شده است:
اثر خيلي كم با نمره (1)، اثر كم با نمره (2)، اثر مهم با نمره (3)، اثر خيلي مهم با نمره (4) و اثر بسيار مهم با نمره (5). دامنه اثرات نيز در مورد اثر هر ريزفعاليت پروژه بر روي هر پارامتر زيست محيطي به صورت جداگانه تعريف شده و براي اثرات مثبت يا منفي با توجه به وسعت آنها نمره 1، 2 يا 3 با علامت (+) يا (-) در نظر گرفته شده است. نمره هر اثر از حاصلضرب دو عدد مربوط به اهميت اثر در دامنه اثر به دست آمده است. سپس جمع جبري نمرات مثبت و منفي هر ستون در رديف آخر جدول محاسبه شده و نهايتاً نمره كل پروژه سد زاينده رود حاصل جمع جبري رديف آخر جدول مي باشد. نمره كل پروژه سد زاينده رود پس از جمع جبري نمرات مثبت و منفي برابر (62+) شده و بنابراين اثر كلي سد زاينده رود بر محيط زيست مثبت ارزيابي مي شود.
كلمات كليدي: