بررسي شاخص سميت فاضلاب در تصفيه خانه فاضلاب جنوب اصفهان با استفاده از دافنيا مگنا

نويسنده: قربان عسگري
استاد راهنما: حسين موحديان، بيژن بينا
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1382/08/01
مدرك: كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط
دانشگاه: دانشكده علوم پزشكي اصفهان، بهداشت، مهندسي بهداشت محيط
چكيده: زيست آزموني براي ارزيابي آلودگي آب لازم است زيرا آزمايشهاي فيزيكي و شيميايي براي ارزيابي اثرات بالقوه بر حيات آبزيان كافي نيست. آزمايشهاي زيست آزموني علاوه بر ارزش علمي زيادي كه دارند انجام آنها آسان و نيازمند زمان كمتري هستند. همچنين براي انجام آزمايش به فضا، امكانات آزمايشگاهي و مخارج كمتري نياز است. بنابراين امروزه چنين آزمايشهايي جايگاه ويژه اي را در اقدامات كنترل آلودگي آب به خود اختصاص داده اند. لذا با تعيين سميت پساب و بررسي اثرات آن بروي منابع آبي با استفاده از روش زيست آزموني مي توان ميزان و نوع تصفيه لازم را جهت رسيدن به شرايط مطلوب براي آبزيان تعيين كرد. در اين تحقيق شاخص سميت فاضلاب تصفيه خانه فاضلاب جنوب اصفهان با استفاده از دافنيا مگنا مورد مطالعه قرار گرفته است.
روشها: نمونه هاي فاضلاب از تصفيه خانه جنوب، فاضلاب خام ورودي، قبل و بعد از حوض ته نشيني اوليه و بعد از حوض ته نشيني ثانويه جمع آوري گرديد. دافنياي اوليه جهت كشت از محيط زندگي طبيعي آنها به تعداد لازم صيد گرديد، سپس يكي از دافنياي صيد شده، به تنهائي كشت داده شد، پس از آن نوزادهاي دافنيا اوليه جهت كشت انبوه استفاده گرديد، پس از تهيه رقتهاي لازم از نمونه هاي فاضلاب با انجام آزمايشهاي لازم غلظت كشنده 48 ساعته و يكاي سميت و بازده واحدهاي مختلف و كل تصفيه خانه تعيين گرديد.
يافته ها: نتايج نشان داد كه غلظت كشنده 48 ساعته فاضلاب خام ورودي به تصفيه خانه سي درصد (v/v) وبر حسب واحد سميت حاد ATU 3.33 مي باشد، بهمين ترتيب غلظت كشنده 48 ساعته فاضلاب بعد از تصفيه مقدماتي، اوليه و ثانويه برابر (v/v) سي و دو درصد، پنجاه و دو مميز شصت و هشت (v/v), هشتادو پنج مميز شصت و يك (v/v) و بر حسب واحد سميت حاد به ترتيب ATU 1.92، ATU 3.125 و ATU 1.76 مي باشد، بازده تصفيه مقدماتي در كاهش سميت 6% محاسبه گرديد، به همين ترتيب بازده تصفيه اوليه، ثانويه و كل تصفيه خانه در كاهش سميت
38.4%، 8% و 50% بدست آمد.
نتيجه گيري: اطلاعات حاصله از اين تحقيق در مجموع مشخص مي سازد كه زيست آزموني براي ارزيابي سميت فاضلاب و كنترل آلودگي آب لازم است. بنابراين زيست آزموني مي تواند به عنوان يك روش مناسب براي ارزيابي اثر و كارائي فرايندهاي مختلف تصفيه و كنترل سميت به عنوان اطلاعات پايه براي پايش پسابها بكار برده شود، و با توجه به گسترش روز افزون سيستم هاي تصفيه فاضلاب در ايران، ضروري است كه در كشور يك استراتژي مناسب براي پايش پساب اجرا گردد كه نتايج اين تحقيق و تحقيقات مشابه مي تواند راهگشا باشد.
كلمات كليدي: زيست آزموني، سميت حاد، دافنيا مگنا