شبكه هاي مستقل توزيع آب آشاميدني ( مطالعه موردي بجستان )

نويسنده: سيد علي سجادي
استاد راهنما: اميرحسين محوي
استاد مشاور: عليرضا مصداقي نيا، فروغ واعظي
تاريخ دفاع: 1376/12/24
مدرك: كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشكده بهداشت، مهندسي بهداشت محيط
چكيده: كمبود آب مناسب آشاميدن تقريباً يك مسئله جهاني است. افزايش سريع جمعيت شهرها و رشد فزاينده مصرف آب شهري ضرورت اصلاح سيستم هاي توزيع آب شهري و بكارگيري شيوه هاي جديدي را طلب مي كند. برنامه ريزان مسائل شهري معمولاً به تامين آب از نقاط دوردست روي آورده اند كه بي گمان هزينه هاي فزاينده اي را در برخواهد داشت.
در شهرهايي كه محدوديت منابع محلي و فرامحلي با توجه به ملاحظات بهداشتي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي امكان اجراي گزينه هاي ديگر را منتفي مي كند، سيستم دو شبكه مجزا مي تواند راه حل مناسبي براي رفع مشكل آب شهري مورد استفاده قرار گيرد. در اين سيستم آب مورد نياز كه معمولاً كمتر از 10 درصد كل مصارف شهري است از يك شبكه با قطر كم توزيع شده و بقيه مصارف از طريق شبكه ديگر تامين مي شود. در تامين آب آشاميدني رعايت كليه استانداردهاي فيزيكي، شيميائي و بيولوژيكي ضروري است. تامين آب با كيفيت مناسب از نظر آشاميدني به ميزان سرانه 20 ليتر در روز به مراتب عملي تر از تامين 300 ليتر براي هر نفر در روز است و دستيابي به اين هدف در بيشتر شهرها از طريق منابع داخلي امكان پذير است. رعايت استانداردهاي شيميائي براي مصارف غيرآشاميدني خانگي ضرورت چنداني نداشته و در صورتي كه آب از نظر ويژگي هاي فيزيكي و بيولوژيكي مناسب باشد استفاده از آن براي مصارف بهداشتي بالا مانع است.
البته احداث دو شبكه مجزا از نظر فني و اقتصادي در شهرهاي با بافت قديمي خالي از اشكال نيست و شايد در شرايط كنوني، اتصال مستقيم شبكه مستقل آب آشاميدني به واحدهاي مسكوني عملي نباشد. ايجاد شيرهاي برداشت عمومي ويژه آب آشاميدني در نقاط مختلف شهر، هزينه هاي اجراي شبكه مستقل آب آشاميدني را به ميزان قابل توجهي كاهش داده و اجراي آن را تا حدودي توجيه مي كند. طرح شبكه مستقل آب آشاميدني را به ميزان قابل توجهي كاهش داده و اجراي آن را تا حدودي توجيه مي كند. طرح شبكه مستقل آب آشاميدني بجستان به عنوان الگويي در جهت بكارگيري شبكه هاي مستقل در شهرهايي كه مشكل تامين آب دارند در تحقيق جاري ارائه شده است. اين شهر كه از توابع شهرستان گناباد است در جنوب خراسان در حاشيه كوير نمك واقع شده است. كمبود آب در چند سال اخير و كيفيت پايين آب شبكه عمومي از مشكلات جدي ساكنين اين شهر مي باشد. پس از مطالعه و بررسي گزينه ها مختلف تامين آب، بنا به دلايل مختلف و محدوديت هاي گوناگون، ايجاد شبكه مستقل آب آشاميدني براي اين شهر پيشنهاد گرديده و مراحل اول اين طرح كه شامل معرفي منبع تامين آب، طراحي خط انتقال، مخزن ذخيره و خطوط اصلي شبكه توزيع همراه با ايستگاههاي برداشت عمومي آب آشاميدني مي باشد تهيه شده است. همچنين رهنمودهايي جهت اجرا و نحوه بهره برداري از شبكه مستقل طي مراحل مختلف ارائه گرديده است.
اجراي اين طرح تجربه جديدي خواهد بود كه در صورت موفقيت، زمينه كاهش هزينه هاي تامين آب شهرهايي را كه با مشكل منابع آب مواجهند، فراهم خواهد ساخت.
كلمات كليدي: