بررسي تعيين بقاء 4 سالة بيماران مبتلا به سرطان كولوركتال پس از كموتراپي (5Fu+leucovorin)

نويسنده: سعيد مجيدي نژاد
استاد راهنما: فريبرز مكاريان
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1382/07/01
مدرك: دكتراي حرفه اي
دانشگاه: دانشكده علوم پزشكي اصفهان، پزشكي،
چكيده: سرطان كولوركتال سومين سرطان در مردان و دومين سرطان در زنان مي باشد كه با در نظر گرفتن اين نكته كه چهارمين سرطان منجر به مرگ در جوامع بشري مي باشد و با توجه به كاهش نسبي شيوع سرطان كولوركتال در امريكا كه از سال 1980 شرو ع شده است. و با وقت در اين نكته كه در ميان آمريكائيان، سياهپوستان بيشتر به كانسر كولون مبتلا شده اند و مرگ و مير نيز در آنها بيشتر گزارش شده است كه به نظر مي رسد مربوط به خصوصيت بيولوژيك افراد نبوده بلكه مربوط به غربالگري و اقدامات درماني باشد، اهميت تشخيص به موقع در افزايش اميد به زندگي مشخص مي شود. لذا با توجه به شيوع و ميزان عدد بالاتر كانسر كولوركتال در ايران كه در مطالعات موردي بدست آمده است و با توجه به اميد به زندگي 5 ساله %61 در جامعة آمريكا بر آن شديم اميد به زندگي 4 سالة اين سرطان را در جامعة ايران بدست آوريم. اميد است راهگشا براي تحقيقات بيشتر بر روي اين سرطان باشد.
هدف مطالعه: تعيين بقاء 4 ساله بيماران مبتلا به سرطان كولوركتال بعد از كموترائي (5 Futlucovorin) و مقايسة بقاء در Stage هاي مختلف و مناطق آناتوميك و دو جنس زن و مرد.
روش ها: مطالعه بصورت گذشته نگر و توصيفي و با حجم نمونه 99 نفر انجام شد. بيماراني كه در مطالعه وارد مي شوند افراد مبتلا به سرطان كولوركتال مي باشند كه بيش از 4 سال از شيمي درماني آنها گذشته است و پس از بررسي، افراد بدون علائم عود محاسبه مي شوند. در اين مطالعه افرادي كه متاستاز داشته اند (Duck D) در مطالعه وارد نشده اند. و اميد به زندگي 4 ساله بصورت درصد بيان مي شود.
نتايج و يافته ها: از تعداد 99 نفر مبتلا 59 نفر مرد و 40 نفر زن بودند كه 51 نفر زندة بدون علامت عود، بودند و اميد به زندگي 4 ساله %51 بدست آمد. بيشترين مناطق گرفتار به ترتيب ركتوم– سيگموييد– سكوم كولون صعودي – كولون عرضي – كولون نزولي بود. درصد تعداد مرد زنده نسبت به جمعيت مردان %48 درصد و تعداد زن زنده نسبت به جمعيت زنان %57 بود. بقاء در Stage هاي كمتر از Stage هاي پائين تر بود. به ترتيب بقاء C< B< A Stage نتايج درمان با ترتيب ذيل بوده است كولون نزولي < كولون عرضي< كولون صعودي < سكوم< سيگموئيد< ركتوم
بحث و نتيجه گيري: با توجه به اميد به زندگي 4 سالة %51 در مقايسة با %61 جامعة آمريكا (5 ساله) و با توجه به اينكه تنها 2 نفر از افراد مبتلا به stage A بودند، لازم است جهت غربالگري و تشخيص زودتر در stage هاي پائين تر بيش از پيش اقدامات لازم صورت گيرد. زيرا همانطور كه در اين تحقيق نيز مشخص شد بقاء در Stage هاي >C< B< A مي باشد. همچنين بين جنس زن و مرد تفاوت معناداري از لحاظ ميزان مرگ و مير وجود نداشت.
كلمات كليدي: اميد به زندگي 4 ساله، سرطان كولوركتال، شيمي درماني