بررسي ارتباط بروز Her-2/neu با پروگنوز بيماران مبتلا به كانسر كولوركتال

نويسنده: آزاده صدقي
استاد راهنما: محمد حسين صانعي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1376/01/01
مدرك: دكتراي حرفه اي
دانشگاه: دانشكده علوم پزشكي اصفهان، ،
چكيده: مقدمه: كانسر كولوركتال به عنوان يك بدخيمي شايع مسئول10 درصد مرگهاي ناشي از سرطان در ايالات متحده مي باشد. افزايش بروز كانسر كولوركتال و افزايش سن ابتلا به آن در دهه هاي اخير در ايران مشاهده شده است. انكوژن Her-2/neu يكي از اعضاي خانواده تيروزين كيناز مي باشد كه در مطالعات اخير افزايش بروز (Over-expression Her-2/neu) در كانسر پستان، تخمدان و غيره گزارش شده است. ولي با اين حال نقش افزايش بروز Her-2/neu در پروگنوز بيماران مبتلا به كانسر كولوركتال متناقض گزارش شده است. هدف از مطالعه حاضر بررسي اين مطلب بود.
روشها و مواد: اين مطالعه بصورت توصيفي تحليلي از نوع مقطعي در سال 1385 و 1386 در بخش پاتولوژي بيمارستان الزهرا انجام شد. 50 نمونه جراحي كانسر كولوركتال كه طي سالهاي 84-81 در بيمارستان الزهرا اصفهان مورد بررسي پاتولوژي قرار گرفت. از بلوكهاي پارافيني برشهايي تهيه شد و بر روي آنها رنگ آميزي ايمونوهيستوكيميكال با روش avidine-biotin-peroxidase complex با استفاده از آنتي بادي منو كلونال Her-2/neu در كانسر كولوركتال و ارتباط آن با پارامترهاي هيستولوژيك مورد بررسي قرار گرفت. نتايج با كمك آزمونهاي همبستگ Spear man و Mann-Whitney test و آمار توصيفي و نرم افزار spss11.5 تجزيه و تحليل شدند.
نتايج: %5 درصد زنان مبتلا به كانسر كولوركتال داراي ژن Her-2/neu بودند. در حاليكه 5/54 درصد مردان مبتلا به كانسر كولوركتال داراي ژن Her-2/neu بودند. ارتباط معني داري بين افزايش سن افراد مبتلا و بروز Her-2/neu وجود نداشت. (P=0.605)
در 9/42% بيماراني كه تومور آنها در ركتوم بود ژن Her-2/neu نبود. در 7/51% بيماران مبتلا به كانسر كولون كه تومور آنها در جايي بجز ركتوم بوده است ژن Her-2.neu وجود داشت. در 0/80% بيماران كه تومور آنها در Grade l بود ژن Her-2/neu وجود داشت. در 5/38% بيماران كه تومور آنها در Grade 2 بود ژن Her-2/neu وجود داشت. از طرفي در 6/55% بيماران مبتلا كه تومور آنها در Grade 3 بوده است ژن Her-2/neu را نداشته اند. همه بيماراني كه تومور آنهاStage l بود ژن Her-2/neu را داشته اند. در 1/38% بيماران كه تومور آنها در Stage 2 بود ژن Her-2/neu را نداشتند. از طرفي در 5/61% بيماران مبتلا كه تومور آنها در Stage 3 بود ژن Her-2/neu را نداشتند.
بحث: مطالعه ما نشان داد كه وجود ژن Her-2/neu باعث كاهش ميزان مرحله و تمايز تومور كاهش ميزان درگيري غدد لنفاوي و افزايش ميزان بقا در بيماران مبتلا به كانسر كولوركتال شده است ولي با جنس سن و ميزان مرگ و مير بيماران مبتلا به كانسر كولوركتال ارتباطي نداشته است.
كلمات كليدي: كانسر كولوركتال، ژن Her-2/neu، تمايز تومور، ميزان بقا، بدخيمي