مطالعه طرح جمع آوري و تصفيه فاضلاب شهراشنويه

نويسنده: باقر اسدي
استاد راهنما: عليرضا مصداقي نيا
استاد مشاور: سيمين ناصري، امير حسين محوي
تاريخ دفاع: 1377/04/10
مدرك: كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشكده بهداشت، مهندسي بهداشت محيط
چكيده: هدف از اين پايان نامه، مطالعه پروژه جمع آوري و طرح تصفيه فاضلاب آشنويه مي باشد. آشنويه در سال 1375 داراي 23537 نفر جمعيت بوده و پيش بيني مي شود كه جمعيت آن در پايان سال 1405 به 52342 نفر و در سال 1398 پايان دوره طرح به 44033 نفر برسد.
آب و هواي آشنويه سرد كوهستاني است و ميانگين درجه حرارت در ماههاي سرد سال 79/14- درجه سانتيگراد همچنين ميانگين درجه حرارات در ماه هاي گرم سال 04/23 درجه سانتيگراد و تعداد روزهاي يخبندان 120 روز مي باشد. آب مصرفي شهر توسط 6 حلقه چاه محفوره تامين مي گردد. كيفيت شيميائي آب مشروب آشنويه با توجه به دياگرام شولر قابل قبول بوده و آب مصرفي بدون هيچگونه عمل تصفيه فقط با گندزدايي توسط پركلرين در دسترس مصرف كنندگان قرار مي گيرد.
جهت تعيين مصرف سرانه آب اقدام به بررسي مصرف در سال 1375 شده است كه متوسط مصرف بدست آمده از بررسي 206 ليتر به ازاء هر نفر بوده است كه ضمن مقايسه با استانداردهاي موجود و شهرهاي مطالعه شده به ترتيب 205 و 217 ليتر در روز براي سال هاي طرح تعيين شده است بنابراين متوسط نياز آب روزانه در سال 1398 حدود 16/9555 متر مكعب خواهد بود.
شهر اشنويه در حال حاضر فاقد شبكه جمع آوري فاضلاب مي باشد و ساكنين آن از چاه هاي جاذب براي دفع فاضلاب استفاده مي نمايند و اين عمل باعث آلودگي هاي زيستي محيطي و اشاعه انواع بيماريهاي روده اي و انگلي را مي شود كه به همين دليل اجراي پروژه جمع آوري فاضلاب ضروري است. متوسط فاضلاب توليدي به ترتيب 136 و 149 ليتر در روز به ازاء هر نفر براي سال هاي 1378 و 1398 بدون احتساب نشتأت توليدي برآورده شده است. مقدار نشت آب توليدي حدود 35 متر مكعب به ازاء هر كيلومتر طول لوله منظور شده است. نوع شبكه جمع آوري، انتخابي مجزا بوده كه بر اساس دبي پيك طراحي شده است. جنس لوله هاي انتخابي بتوني مسلح مي باشد كه در شهرستان استان آذربايجان غربي ساخته مي شوند. ضريب بهره برداري از شبكه جمع آوري براي مرحله اول 85 درصد و براي مرحله دوم بهره برداري 100 درصد انتخاب شده است. محل تصفيه خانه فاضلاب در اراضي گرگ آباد و غزن آباد آشنويه تعيين شده است و براي طراحي تصفيه خانه فاضلاب، ميزان BOD5 و جامدات معلق به ترتيب 50 و 51 گرم در روز به ازاء هر نفر منظور شده است.
نوع سيستم تصفيه فاضلاب لاگونهاي اختياري مي باشد كه در آن بجاي طراحي بركه هاي زلال ساز (Maturation) از حوضچه هاي كلرزني استفاده شده است.
طراحي لاگون هاي هوادهي بر اساس ميانگين درجه حرارت در ماه هاي سرد سال انجام گرفته است. تعداد لاگون 4 واحد مي باشد كه دو واحد آنها در فاز اول بهره برداري و دو واحد ديگر در سال 1388 ساخته خواهند شد.
زمان ماند لازم 9 روز انتخاب شده است كه در فازهاي بهره برداري مورد عمل قرار خواهد گرفت.
مقدار زمين مورد نياز براي احداث تصفيه خانه به اضافه مساحت لازم براي معابر، ساختمانها و قسمتهاي اداري و بسترهاي لجن خشك كني حدود 3/3 هكتار مي باشد كه براي اطمينان خاطر از توسعه هاي غير قابل پيش بيني 4 هكتار منظور گرديده است.
از پساب خروجي فاضلاب مي توان پس از مراحل گندزدائي در كشاورزي استفاده مجدد بعمل آورد.
كلمات كليدي: