گزارش طرح پژوهشي بررسي شرايط جمعيتي، بهداشتي و درماني منطقه فيروزكوه

نويسنده: منوچهر محسني
استاد راهنما:
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1369/01/01
مدرك:
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي ايران، ،
چكيده:
كلمات كليدي: وضعيت بهداشتي، بهداشت روستايي، خدمات بهداشت روستايي، خدمات تنظيم خانواده، بررسي هاي بهداشتي، ويژگي هاي محل سكونت، جمعيت روستايي، شبكه هاي جامعه، بهداشت محيط، جمعيت نگاري