بررسي وضعيت ايمني و پاكيزگي محيط در مدارس منتخب شرق تهران

نويسنده: فاطمه ايران منش
استاد راهنما:
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1364/01/01
مدرك:
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي ايران، ،
چكيده:
كلمات كليدي: مدرسه ها، خدمات بهداشتي مدرسه ها، برنامه ايمن سازي، بررسي هاي بهداشتي، پيشگيري از حادثه، خدمات بهداشتي پيشگيرانه، بهداشت محيط