بررسي وضع بهداشتي و بهسازي سرويس تغذيه بيمارستانها در شهر تهران

نويسنده: حسين كريمي نائيني
استاد راهنما:
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1352/01/01
مدرك:
دانشگاه: ، ،
چكيده:
كلمات كليدي: خدمات غذايي بيمارستان، وضعيت بهداشتي، بررسي هاي بهداشتي، بهداشت محيط