بررسي اثرات آموزش سپاهيان بهداشت در چند روستاي كشور

نويسنده: حميد كهنه شهري
استاد راهنما:
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1349/01/01
مدرك:
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي ايران، ،
چكيده:
كلمات كليدي: بهداشت روستايي، خدمات بهداشت روستايي، بررسي هاي بهداشتي، آموزش بهداشت، بهداشت محيط، وضعيت بهداشتي