بررسي بيماريهاي واگير در شهرستان رشت و خدمات مربوطه به آن

نويسنده: ابوالقاسم احمدي فر
استاد راهنما:
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1350/01/01
مدرك:
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي ايران، ،
چكيده:
كلمات كليدي: بيماري هاي واگير، طبقه بندي، مرگ و مير، كنترل بيماري هاي واگير، بهداشت محيط، ميزان مرگ و مير، داده هاي آماري و عددي