بررسي تغييرات ترانس آمنيازهاي سرمي در هپاتيت حاد ويروسي در بيمارستان لقمان حكيم از سال 83-1374

نويسنده: ژاله ستوده فومني
استاد راهنما: زهره امين زاده
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1377/07/01
مدرك: دكترا
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، پزشكي،
چكيده: افزايش آمينو ترانسفرازهاي سرم (AST, ALT) در مرحله مقدماتي هپاتيت حاد، متغيير است و عوامل متعددي نظير سن، جنس، ديابت مليتوس، استفاده از سيگار، مصرف الكل و بيماري ويلسون بر تغييرات فوق تاثير مي گذارد. اين تحقيق به منظور بررسي تغييرات ترانس آمينازهاي سرم و نيز بررسي نسبت AST/ALT و عوامل مرتبط و تاثيرگذار احتمالي بر آنها در هپاتيت هاي حاد ويروسي انجام گرفت.
روش تحقيق: توصيفي و نكنيك انجام آن، مصاحبه- مشاهده بود. بيماران مبتلا به هپاتيت حاد ويروسي B ,A و C بر اساس مشخصات سرولوژي وارد مطالعه شده و ترانس آمينازهاي سرم، ميزان بيلي روبين، زمان پروترومبين و آلكالين فسفاتاز، اندازه گيري شده و سونوگرافي شكم جهت بررسي اسپلنومگالي، هپاتومگالي و آسيت انجام شد. فرم اطلاعاتي شامل متغيرهاي سن، جنس، مصرف سيگار، مصرف الكل و ... تكميل گرديد. تجزيه و تحليل داده ها به كمك نرم افزار آماري 11.5 SPSS با استفاده از آماره هاي توصيفي انجام گرديد.
69 بيمار مبتلا به هپاتيت حاد ويروسي با ميانگين سني 41/16±31بررسي شدند. 54 بيمار مرد و 15 بيمار زن بودند. هپاتيت ويروسي حاد B در 7/66%، A در 4/30% و C در 9/2% مشاهده شد. بيشترين مورد ابتلا به هپاتيت حاد B در گروه سني 30-15 ساله قرار داشت. رابطه سن با نوع هپاتيت ويروسي معني داري بود (P<0/0001). بين جنس با نوع هپاتيت ويروسي، بين افزايش Ast و نيز ALT و نيز نسبتAST/ALT با نوع هپاتيت ويروسي رابطه معني دار وجود نداشت. 3/33% بيماران سيگاري و 2/23% از مشروبات الكلي استفاده مي كردند. بين سيگاري بودن با افزايش ALT و AST رابطه معني دار وجود نداشت. اختلاف بين افزايش ميزان آلكالين فسفاتاز با نوع هپاتيت ويروسي معني دار بود(P<0/0001) و در هپاتيت A بيشتر ديده شد. بين افزايش ميزان ASTبا ALT رابطه معني دار آماري وجود دارد (P<0/0001)، بين نسبت AST به ALT با سن، جنس، اسپلنومگالي، هپاتومگالي و آسيت رابطه معني دار وجود نداشت.
درنتيجه اين مطالعه مشخص شد كه افزايش AST و ALT به ميزان بيش از 3 برابر در 90% بيماران مبتلا به هپاتيت حاد ويروسي رخ مي دهد. نسبت AST به ALT كمتر از يك در اكثريت بيماران مبتلا به هپاتيت حاد ويروسي به وقوع پيوسته، ميزان افزايش ALT برابر با افزايش AST در بيماران فوق مي باشد و عواملي نظير سيگار، مصرف الكل و نوع هپاتيت ويروسي حاد بر نسبت فوق تاثير نمي گذارد. عدم وجود رابطه معني دار آماي بين نسبت AST به ALT با آسيت در بيماران نشان مي دهد كه نسبت فوق تحت تاثير شدت بيماري هپاتيت حاد ويروسي قرار نگرفته و احتمالاً در هپاتيت فولمينانت نيز تغييري در نسبت فوق رخ نمي دهد.
كلمات كليدي: