برآورد فراواني سيروز ناشي از هپاتيت B با توجه به ماركر HBs Ag

نويسنده: سوگند محمدي
استاد راهنما: هادي نجاتي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1384/01/01
مدرك: دكترا
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، پزشكي،
چكيده: سيروز كبدي يك نارسايي مزمن كبد مي باشد كه در مناطق مختلف دنيا از نظر اتيولوژي تفاوت دارد.
اين بررسي گذشته نگر با استفاده از پرونده بيماران، جهت برآورد فراواني علل سيروز و فراواني سيروز ناشي از هپاتيت B مزمن با توجه به ماركر سرولوژيك HBs Ag و توزيع سني و جنسي اين گروه از بيماران انجام شده است. اين گروه از بيماران سيروتيك در بخش گوارش مركز آموزشي و درماني لقمان در 6 ماهه آخر سال 1383 بستري شده بودند.
تعداد بيماران مورد مطالعه 21 نفر بود كه يك نفر از آنها به علت پايين بودن سن (3 سال) به بخش اطفال منتقل شده و از مطالعه خارج شده است. از 20 نفر باقيمانده 17 نفر مرد و 3 نفر زن بودند و نسبت مردان به زنان در كل اين گروه 6/5 بوده است. بيشتر اين بيماران در گروه سني 60-40 سال قرار داشتند. هپاتيت مزمن نوع B با فراواني40% (8 مورد) شابعترين علت سيروز در بيماران مورد مطالعه با توجه با ماركر HBs Ag و بيوپسي كبد بوده است. تعداد مردان مبتلا در اين گروه همان 8 مورد بوده است (40%).
سيروز كريپتوژنيك با فراواني 35% دومين علت سيروز را در اين بررسي به خود اختصاص داده است. سيروز بعد از هپاتيت C سومين علت با فراواني 25% را در اين بررسي به خود اختصاص داده است.
منظور از سيروز كريپتوژنيك مواردي مي باشد كه عللي غير از ويروس هپاتيت B وC دارد. مثل موارد سيروز صفراوي و سيروز الكلي. با توجه به نتايج فوق شايعترين علت سيروز در اين مطالعه سيروز بعد از هپاتيت مزمن نوع B بوده است و نتيجه فوق لزوم توجه به درمان آنتي ويرال بر عليه هپاتيت مزمن ويروسي نوع B را قبل از تظاهرات باليني سيروز طلب مي كند. زيرا كه اين امر باعث اثر گذاري روي مرگ و مير سيروز ناشي از هپاتيت مزمن B در اين گروه ميانسال مي گردد.
كلمات كليدي: