بررسي ميزان پاسخ دهي به اينترفرون درماني در بيماران هپاتيت B مزمن فاقد CHBeAg-) eAg)

نويسنده: هوشنگ معلم نيا
استاد راهنما: مهدي شريف زاده
استاد مشاور: نريمان مصفا
تاريخ دفاع: 1384/01/01
مدرك: دكتراي تخصصي دكتراي تخصصي رشته داخلي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، پزشكي،
چكيده: زمينه: هپاتيت B جزء شايعترين بيماريهاي مزمن كبدي در سراسر جهان مي باشد و تنها ميزبان طبيعي اين ويروس (HBV) انسان است.
هدف: اين مطالعه به منظور تعيين اثر بخشي درمان با اينترفرون آلفا در بيماران مبتلا به هپاتيت B مزمن فاقد آنتي ژن e صورت گرفت.
بيماران و روش تحقيق: به اين منظور پرونده بيماران مبتلا به هپاتيت B مزمن كه فاقد آنتي ژن e بودند و دست كم 6 ماه از مدت بيماري آنها گذشته بود و نيز با اينترفرون α درمان شده بودند مورد بررسي قرار گرفت. دوز دارو 9 ميليون واحد سه بار در هفته به مدت 16 هفته بود. بيماران در حين درمان و پس از خاتمه مدت تجويز اينترفرون تحت آزمايش اندازه گيري ALT و آزمايشهاي ويرولوژي هپاتيت B قرار گرفته بودند و روند پيشرفت يا بهبودي اختلال كبدي در آنها ارزيابي شده بود.
نتايج: ميزان پاسخدهي به درمان1/28% بود و در 3/6% بيماران HBsAb ايجاد شد. بر اساس نتايج ما سن، جنس بيماران تأثيري بر پاسخدهي بيماران ندارد. (P<0.05) درمان با اينترفرون α مشخصاً موجب كاهش بي اشتهايي در بيماران شد.
بحث: به نظر مي رسد درمان با اينترفرون α نيز روشي مطمئن و مناسب براي بيماران مبتلا به هپاتيت B مزمن فاقد Age مي باشد.
كلمات كليدي: