تعيين فراواني نسبي هپاتيت نهفته ي B در مبتلايان به هپاتيت مزمن C در بيمارستان طالقاني در سال 1383

نويسنده: محمد ثقه الاسلامي
استاد راهنما: همايون زجاجي
استاد مشاور: نريمان مصفا
تاريخ دفاع: 1384/01/01
مدرك: دكتراي تخصصي دكتراي تخصصي بيماري هاي داخلي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، پزشكي،
چكيده: زمينه: عليرغم پيشرفت هاي چشمگير حاصل شده در مهار بيماري هاي واگير، هپاتيت ويروسي، همچنان به عنوان يكي از مشكلات عمده ي نظام سلامت، در جهان، باقي مانده است. عفونت ويروس هاي هپاتيت C و B، سهم عمده اي در بيماري زايي كبد، در سطح جهان دارند.
ممكن است در مواردي عفونت نهفته HBV-DNA Sero Positivity) HBV در غياب HBsAg سرمي) همزمان با عفونت فعال HCV، وجود داشته باشد.
هدف: اين بررسي به منظور مطالعه ي فراواني موارد عفونت نهفته ي HBV، در بيماران مبتلا به هپاتيت C مزمن صورت گرفته است.
بيماران و روش تحقيق: اين مطالعه توصيفي، بر روي بيماران مبتلا به هپاتيت C مزمن مراجعه كننده به مركز پزشكي طالقاني طي سال 1383 انجام شد.
استخراج DNA از ويروس با استفاده از روش فنل- كلروفرم و شناسايي HBV-DNA با بكارگيري Nested PCR انجام گرفت.
تجزيه و تحليل آماري با استفاده از نرم افزار آماري 11.5 SPSS. Version انجام شد. مقادير 0.05>PV داراي اعتبار آماري در نظر گرفته شد. در مجموع 103 بيمار مبتلا به هپاتيت C مزمن، مورد بررسي قرار گرفتند.
نتايج: يافته هاي اين مطالعه مشحص نمود، 4/19 درصد بيماران مبتلا به هپاتيت C، در عين حال مبتلا به هپاتيت B نهفته مي باشند. تجزيه و تحليل آماري روشن كرد؛ ميانگين سن، جنس، نحوه ي انتقال عفونت و شاخص فعاليت بافت شناختي كبدي، در بيماران فاقد HBV-DNA با بيماران مبتلا به عفونت همزمان، تفاوت معني دار آماري ندارد.
بحث و نتيجه گيري: حدود 20 درصد از بيماران مبتلا به عفونت مزمن HCV، در عين حال به عفونت نهفته ي HBV مبتلا مي باشند؛ كه، لازم است اين نكته درتعيين روش هاي درماني و همچنين نحوه برخورد با اين بيماران مد نظر قرار گيرد.
كلمات كليدي: