بررسي شيوع هپاتيت C در 112 مورد بيمار مبتلا به بيماري هاي لنفوپروليفراتيو

نويسنده: ليدا عرفاني
استاد راهنما: مجتبي قديايي
استاد مشاور: حاج فتحلي
تاريخ دفاع: 1385/01/01
مدرك: دكترا دكتراي پزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، پزشكي،
چكيده: مقدمه: بيماري هاي لنفوپروليفراتيو يكي از شايعترين بدخيمي هاي انسان مي باشند و يكي از عوامل ايجاد كننده اين بيماري ها عفونت هاي ويروسي هستند ويروس هپاتيت C در برخي از مطالعات شيوع بالايي در بيماران مبتلا به بيماري هاي لنفوپروليفراتيو داشته است و در برخي مطالعات شيوع بيشتر از افراد عادي نداشته است اما مطالعه وسيعي در كشور ما در اين مورد صورت نگرفته است.
هدف: بررسي شيوع عفونت با ويروس هپاتيت C در بيماران مبتلا به بيماري لنفوپروليفراتيو
مواد و روش ها: اين مطالعه به صورت توصيفي و با روش نمونه گيري به صورت Sequential انجام شده است و بيماران مبتلا به بيماري هاي لنفوپروليفراتيو شامل لنفوم، CLL، HD، MM مراجعه كننده به كلينيك خصوصي و بيمارستانهاي دانشگاه شهيد بهشتي وارد مطالعه شده اند ابتدا آزمايش HCV-Ab به روش elisa درخواست شده در صورت مثبت بودن، تست RNA جهت تاييد انجام شده است.
نتايج: از 112 بيمار بررسي شده 3 مورد HCV-Ab مثبت به روش elisa داشتند كه جهت ايشان تست RNA درخواست شد كه در يك مورد مثبت و در يك مورد منفي گزارش شد و بيمار سوم نيز جهت انجام آزمايش RNA مراجعه نكرد.
نتيجه گيري: با توجه به گزارش سازمان انتقال خون در بررسي نمونه هاي دريافتي از اهدا كنندگان خون شيوع هپاتيت C در جمعيت عادي حدود %1-3/0 مي باشد و در بررسي ما شيوع هپاتيت C در بيماران مبتلا به بيماري هاي لنفوپروليفراتيو به روش elisa 2.7% و به روش RNA %0.8 بوده است لذا شيوع HCV در بيماران لنفوپروليفراتيو مطابق با افراد نرمال جامعه بوده و شيوع بيشتري نسبت به افراد عادي نداشته است.
كلمات كليدي: بيماري هاي لنفوپروليفراتيو، هپاتيت ويروسي C