بررسي تاثير PEGIFN و ريباويرين بر سطح Alt سرم و HCV RNA در بيماران مبتلا به هپاتيت C مزمن

نويسنده: الهام عبايي
استاد راهنما: امير هوشنگ محمدعليزاده
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1384/01/01
مدرك: دكتراي تخصصي دكتراي تخصصي طب داخلي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، پزشكي،
چكيده: هدف: HCV يك RNA ويروس است كه متعلق به خانواده فلاوي ويروس ها مي باشد. حدود 170 ميليون نفر در دنيا آلوده به ويروس هپاتيت C هستند. پيشرفت به سمت بيماري مزمن در تعداد زيادي از بيماران اتفاق مي افتد و عفونت با اين ويروس علت اصلي پيوند كبد به شمار مي رود. PEG-IFN داروي جديدي در درمان هپاتيت C مزمن است. اين مطالعه به منظور بررسي تاثير و ايمني PEG-IFN همراه ريباويرين در بيماران مبتلا به هپاتيت C مزمن انجام شده است.
مواد و روش ها: تعداد 57 بيمار با سطح قابل اندازه گيري HCV-RNA سرم و افزايش Alt سرم كه هپاتيت C مزمن در آنها با بيوپسي كبد به اثبات رسيده است تحت بررسي قرار گرفتند. بيماران 180 ميكروگرم PEG-IFN زير جلدي در هفته و ريباويرين خوراكي به ميزان 1000 ميلي گرم روزانه به مدت 48 هفته دريافت كرده اند.
نتايج: در 37 بيمار (74%) در هفته 24 از شروع درمان درمان سطح HCV-RNA منفي شد (EVR) و پاسخ ويرولوژيك در پايان درمان (هفته 48) در 50% بيماران اتفاق افتاد.
نتيجه گيري: PEG-IFN همراه ريباويرين هم در بيماران بدون درمان قبلي و هم در بيماران با عود بيماري موثر و ايمن است.
كلمات كليدي: