بررسي شيوع عفونت هليكوباكترپيلوري به روش سرولوژي در بيماران سيروزي مبتلا به هپاتيت B و A

نويسنده: مهسا خدادوستان
استاد راهنما: محمدجواد احساني
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1385/01/01
مدرك: دكتراي تخصصي دكتراي تخصصي رشته داخلي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، پزشكي،
چكيده: مقدمه: بيماري سيروز مرحله انتهايي در بسياري از بيماري هاي مزمن كبدي از جمله هپاتيت ها مي باشد، نقش عفونت هليكوباكتر در ايجاد سيروز و همچنين در بوجود آمدن عوارض مطرح گرديده است.
روش: در يك مطالعه موردي شاهدي 100 بيمار سيروتيك مبتلا به هپاتيت (49 بيمار هپاتيت B و 51 بيمار مبتلا به هپاتيت C) با 100 فرد سالم كه از نظر وضعيت اقتصادي- اجتماعي هماهنگ بودند از نظر آنتي بادي IgG (به روش EIAISA) بر عليه هليكوباكتر پيلوري بررسي شدند. اين افراد در يك فاصله زماني در سال 83 به بيمارستان طالقاني تهران مراجعه نمودند.
نتايج: آنتي بادي بر عليه هليكوباكتر در 73% بيماران مبتلا به سيروز 52% از افراد گروه كنترل وجود داشت. (P<0.003)
احتمال مثبت بودن آنتي بادي در مردان سيروتيك نسبت به افراد سالم 3.2 برابر بود كه با حدود اطمينان 59% معني دار مي باشد.
نتايج: فراواني نسبي آنتي بادي بر عليه هليكوباكتر دو گروه بيماران سيروتيك ناشي از هپاتيت B و C بالاتر از گروه شاهد با توجه به هماهنگي وضعيت اقتصادي- اجتماعي بود.
كلمات كليدي: سيروز، هپاتيتB، هپاتيت C، هليكوباكتر پيلوري، بيماري كبدي