بررسي فراواني آنتي باديهاي ضد هپاتيت E در اهداكنندگان خون در سازمان انتقال خون تهران در سال 1382

نويسنده: فريد يوسفي
استاد راهنما: سعيد اميني افشار
استاد مشاور: لطيف گچكار
تاريخ دفاع: 1379/01/01
مدرك: دكتراي تخصصي دكتراي تخصصي بيماريهاي عفوني و گرمسيري
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، پزشكي،
چكيده: بمنظور بررسي شيوع سرولوژيك آنتي بادي ضد ويروس هپاتيت anti-HEV) E)، نود فرد اهداكننده خون در شهر تهران در يك مطالعه مقطعي با روش EIA از نظر anti-HEV مورد آزمايش قرار گرفتند. بطور كلي، 7 نفر (8/7%) از نظر anti-HEV مثبت بودند، كه ميتوان آن را مطابق با مناطق آندميك در نظر گرفت. بيشترين شيوع anti-HEV در گروه سني 49-40 سال مشاهده شد. رابطه اي بين شيوع anti-HEV و جنس مشاهده نگرديد. اين يافته اخير در بيشتر بررسي هاي انجام شده در كشورهاي ديگر تاييد شده است. اين اولين گزارش در مورد شيوع سرولوژيك anti-HEV در ايران ميباشد.
كلمات كليدي: