بررسي پاسخ و منشاء، آنتي بادي به واكسيناسيون هپاتيت B در بيماران تحت همودياليزفرمن

نويسنده: حسين اخوان زنجاني
استاد راهنما: زهره امين زاده
استاد مشاور: لطيف گچكار
تاريخ دفاع: 1385/01/01
مدرك: دكتراي تخصصي دكتراي تخصصي بيماريهاي عفوني و گرمسيري
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، مركز تحقيقات بيماريهاي عفوني و گرمسيري،
چكيده: سابقه و هدف: بيماران همودياليزي در معرض ابتلاء به عفونت HBV بوده و واكسيناسيون هپاتيت B در اين گروه از بيماران بسيار مهم مي باشد. در مطالعات قبلي انجام شده پاسخ آنتي بادي (عيار >10 واحد در ميلي ليتر) در اين گروه بيماران نسبت به افراد با سيستم ايمني طبيعي كمتر بوده است. هدف از اين مطالعه بررسي پاسخ و منشاء Ab به واكسيناسيون هپاتيت B در بيماران تحت همودياليز مزمن است.
مواد و روش ها: اين مطالعه در بخش دياليز بيمارستان شهيد اشرفي اصفهاني از دي ماه 83 لغايت فروردين 85 با همكاري آزمايشگاه اين بيمارستان انجام شد. بيماران همودياليز مزمن كه هفته اي 3 بار دياليز شده و سابقه اي از ابتلا به هپاتيت B، واكسيناسيون هپاتيت B را نداشته و در آزمايشات اوليه (با روش ELISA) HBSAg، HBSAb، HBCAb (IgMb Total) آنها منفي بوده وارد مطالعه شدند (47 نفر) واكسيناسيون هپاتيت B با دوز 40 ميكروگرم در ماههاي 0 و 1 و 6 تجويز شد و يك ماه پس از آن سطح
(HBSAb، HBCAb (IgM, Total و نيز HBSAg مجدداً چك شد؛ ساير متغيرهاي مورد بررسي سن، جنس، وزن، مدت زمان دياليز، سيگاري بودن، ميزان تحصيلات، سابقه ي ترانسفوزيون، قبل و بعد از واكسن، سابقه يCAPD و بيماري زمينه اي بيماران بود.
يافته ها: 47 بيمار (28 زن و 19 مرد) با ميانگين سني 1/15±5/53 سال وارد مطالعه شدند، متعاقب انجام واكسيناسيون 39 بيمار
(83%) داراي تيتر HBSAb بيش از 10 واحد در ميلي ليتر شدند و در 8 بيمار (17%) چنين تيتري حاصل نشد، 21 بيمار تيتر برابر يا بيش از 500 واحد و در 18 نفر بين 5/11 تا 497 واحد در نوسان بود، با آزمون هاي مربع كاي، آزمون دقيق فيشر و Man Whitney Test ارتباط معني داري بين جنس، سيگاري بودن، وزن، مدت زمان دياليز، بيماري زمينه اي و ميزان تحصيلات بيماران با ميزان پاسخ آنتي بادي ناشي از واكسيناسيون هپاتيت B مشاهده نشد.
نتيجه گيري: پاسخ 83% بيماران همودياليزي مزمن به دنبال سه دوز واكسن هپاتيت B با دوز 40 ميكروگرم با توجه به منفي بودن IgM, Total) HBcAb، HBSAg)، منشاء ناشي از تزريق واكسن آن را تاييد مي كند، و با توجه به عدم پاسخ 17% بيماران نياز به دوز بوستر و پي گيري اين گروه از افراد را مشخص مي كند. ضمناً برخلاف برخي مطالعات كه سيگاري بودن، وزن بالا، سن بالا، جنس از عواملي مطرح شده اند كه مي توانند پاسخ آنتي بادي را به هپاتيت B تحت تاثير قرار دهند، در مطالعه ما اين عوامل نقشي در پاسخ آنتي بادي بيماران ما به واكسيناسيون هپاتيت B نداشتند.
كلمات كليدي: