بررسي تاثير درماني لاميودين و واكسن نوتركيب هپاتيت B بر ناقلين مزمن HBV

نويسنده: امير عزتي
استاد راهنما: پرويز وحداني
استاد مشاور: لطيف گچكار
تاريخ دفاع: 1386/01/01
مدرك: دكتراي تخصصي دكتراي تخصصي در رشته بيماريهاي عفوني و گرمسيري
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي، ،
چكيده: مقدمه و هدف: بررسي ها نشان داده است كه در مدلهاي حيواني هپاتيت مزمن B واكسيناسيون ميتواند پاسخ ايمني را تقويت نمايد از طرفي نشان داده شده است كه درمان با لاميوودين منجر به حفظ پاسخ ايمني سلولي نسبت به آنتي ژنهاي هپاتيت B شده است. هدف ما بررسي تاثير تركيب اين دو روش در ناقلين مزمن هپاتيت B است.
روش تحقيق: در اين مطالعه جمعي از بيماران داوطلب واجد شرايط را به سه گروه تقسيم كرديم كه در گروه اول درمان لاميوودين و واكسن و در گروه دوم لاميوودين به تنهايي تجويز نموديم و گروه سوم را به عنوان شاهد تحت نظر قرار داديم.
نتايج: تنها اختلاف معني دار از نظر آماري در اين مطالعه كه به كمك تست فيشر value P كمتر از 5% در ميزان HBsAg seroconversion بين گروه اول و شاهد در پايان ماه پانزدهم بوده است.
نتيجه گيري: درمان كمكي با واكسن هپاتيت B در كنار لاميوودين در ناقلين مزمن هپاتيت B ممكن است باعث ريشه كني عفونت ويروسي در اين گروه از بيماران شود.
كلمات كليدي: HBsAg seroconversion، واكسن نوتركيب هپاتيت B، ناقلين مزمن هپاتيت B