هپاتيت مزمن فعال و بررسي موارد آن در بيمارستان لقمان حكيم

نويسنده: ميترا عشقپور
استاد راهنما: نوش آفرين صفا دل
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1368/01/01
مدرك:
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، پزشكي،
چكيده:
كلمات كليدي: