بررسي هپاتيت هاي ويرال در كودكان

نويسنده: شهنام عرشي
استاد راهنما: سيد محمد حكيمي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1370/01/01
مدرك:
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، پزشكي،
چكيده: مطالعه حاضر بر روي پرونده بيماران بستري در بخش عفوني اطفال بيمارستان لبافي نژاد انجام شده است. اين بيماران در فاصله زماني مهرماه 1372 تا آخر شهريور ماه 1373 بستري گريده اند.
به منظور ارزيابي نتايج آزمايشگاهي در جريان بيماري هپاتيت كودكان 44 بيمار مبتلا به اين بيماري مورد مطالعه قرار گرفته اند. اين بيماران در محدوده سني 3 تا 13 سال قرار داشته اند.
از ميان اين بيماران %4/45 مونث و %6/54 مذكر بوده اند در اين پژوهش نتايج بدست آمده است:
- قسمت اعظم كودكان با هپاتيت حاد ويروسي بيلي روبينمي خفيف تا متوسط داشته اند.
- الكالن فسفاتاز (ALP) در اين بيماران تغييرات خفيف داشته است.
- يافته هاي هماتولوژيك بيانگر اين نكته است كه %1/84 اين بيماران WBC نرمال داشته اند.
- و همچنين در %4/61 اين افراد ميزان سديمانتاسيون گلبول قرمز بالا بوده است.
- 6.8 درصد اين بيماران هموگلوبين كمتر mg/dl 10 داشته و در 44 بيمار مورد مطالعه يكي از آنان ماركرهاي HBV را داشته است.
كلمات كليدي: