آنتي سپتيك ها و كاربرد آن ها در دندانپزشكي به همراه دو گفتار درباره استريليزاسيون و هپاتيت

نويسنده: جلال الدين حاجي رستمي
استاد راهنما: علي كنگرلو
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1370/01/01
مدرك: دكترا
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، دندانپزشكي،
چكيده:
كلمات كليدي: