هپاتيت ويروسي حاد: پيشگيري و درمان

نويسنده: ميرصادق پوراسماعيل نياكي
استاد راهنما: داود يادگاري
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1366/12/30
مدرك: دكترا
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، پزشكي،
چكيده: مسئله بيماريهاي عفوني در كشورهاي در حال توسعه يكي از مشكلترين مسائل پزشكي را تشكيل ميدهد. فقر مادي و نداشتن فرهنگ صحيح بهداشتي مشكل فوق را دو چندان ميكند. مثلا هنوز هم بيماريهاي عفوني و انگلي علي رغم پيشرفت علم طب در ايران در قسمت اعظم اين مملكت بطور چشمگيري گريبانگير مردم اين مرز و بوم ميباشد كه نسبت مستقيم با اقتصاد و فرهنگ عامه مردم دارد بنابراين بالابودن سطح درآمد و آموزش بهداشتي در اين راستا ميتواند كمك شاياني به جلوگيري از اين بيماريها بنمايد.
بنابراين آنچه مسلم است پي گيري و بررسي و پيدا كردن راه حل هاي اصولي در رفع اين مشكل بزرگ جامعه مان بايد در راس كار بهداشتي و درماني قرار گيرد.
در جامعه اي كه سل بيداد ميكند بيماريهاي انگلي و روده اي و پوستي گريبانگير بسياري از ملت روستائي و زحمتكش ماست، بحث و بررسي سندرم هاي نادر كاريست بيهوده و بايد جدا از آن بپرهيزيم.
كلمات كليدي: