بررسي شيوع هپاتيت ويروسي C در بيماران بتاتالاسمي ماژور

نويسنده: غريب كريمي
استاد راهنما: لطيف گچكار
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1378/01/01
مدرك: دكتراي تخصصي دكتراي تخصصي بيماريهاي عفوني و گرمسيري
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، پزشكي،
چكيده: هدف اصلي ما بررسي شيوع هپاتيت C در بيماران بتاتالاسمي ماژور مراجعه كننده به درمانگاه تالاسمي بوده است. از آنجائي كه اين بيماران در معرض عفونت هاي منتقله از طريق خون و محصولات خوني مي باشند، و HCV مهمترين عامل انتقال يابنده از طريق ترانسفوزيون مي باشد، اين مطالعه مشاهده اي توصيفي صورت گرفت.
جهت تعيين شيوع هپاتيت C، يافتن AntiHcv در هر بيمار از طريق آزمايش Elisa صورت گرفته است. تعداد بيماران در اين مطالعه 328 نفر بوده است كه در 75 نفر (9/22%) آنها هپاتيت c به اثبات رسيده است.
شيوع HCV بر حسب سن بيمار، جنسيت، وضعيت تاهل، دفعات ترانسفوزيون، مدت ترانسفوزيون و زمان تشخيص بيماري نيز مورد مطالعه قرار گرفته است.
از نظر شيوع سني بيشترين موارد آنتي بادي هپاتيت C مثبت (50 مورد) در محدوده سني 12-11 سال بوده است.
از نظر شيوع موارد مثبت آنتي بادي هپاتيت C در رابطه با مدت ترانسفوزيون بيشترين موارد مثبت در مدت 17-12 سال تزريق خون بوده است. (30 مورد).
در رابطه با زمان تشخيص بيماري بيشترين موارد آنتي بادي مثبت هپاتيت C در بيماراني بوده كه در محدوده سني 5-0 سالگي بيماري آنها تشخيص داده شده است. (89%).
از نظر دفعات ترانسفوزيون بيشترين موارد آنتي بادي مثبت در بيماراني است كه هر 31-16 روز تحت ترانسفوزيون بوده اند(79%)
از مجموع بيماران 133 نفر زن و 195 نفر مرد بوده اند كه بترتيب در 33 و 42 نفر از آنها آنتي بادي HCV مثبت بوده است.
در اين بيماران 37 نفر متاهل و 291 نفر مجرد بوده اند كه موارد مثبت آنتي بادي بترتيب 6 و 69 مورد بوده است.
از مجموع بيماران، 4 مورد HBSAg مثبت و 205 مورد HBSAb مثبت بوده اند.
كلمات كليدي: