بررسي بيماران مبتلا به هپاتيت اتوايمون در بيمارستان طالقاني طي دو ساله اخير (76-1375)

نويسنده: محسن آخوندي
استاد راهنما: رحيم آقازاده
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1376/01/01
مدرك: فوق تخصص فوق تخصص گوارش
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، پزشكي،
چكيده: هپاتيت اتوايميون يك التهاب ناشناخته كبدي است كه به سمت بهبودي پيش نمي رود كه با خصوصيت زير مشخص ميشود. هپاتيت اطراف پورت و يا خوردگي سطح لبول يا بصورت گسترده تري كه در بررسي هاي ميكروسكوپي ديده ميشود. در اين مطالعه 49 بيمار هپاتيت از بين بيماران بيمارستان آيت الله طالقاني و مطب آقاي دكتر آقازاده انتخاب شدند و از نظر علائم، يافته هاي آزمايشگاهي و پاتولوژي و سرولوژي مورد بررسي قرار گرفتند. شايعترين شكايت هنگام مراجعه زردي و شايعترين يافته در معاينه اسپلنومگالي بود. شايعترين تظاهر پاتولوژيكي هپاتيت لوبولار بود.
ANA در 3/59% موارد و ASMA در 75% موارد مثبت بود.
56% بيماران به استروئيد درماني آزاتيوپرين پاسخ كامل داده بودند در حاليكه 3/6 اصلاً پاسخ نداده بودند.
كلمات كليدي: