نتايج درمان هپاتيت مزمن ويروسي با اينترفرون در بيمارستان طالقاني

نويسنده: افسانه شيرواني
استاد راهنما: رحيم آقازاده
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1379/01/01
مدرك: دكتراي تخصصي دكتراي تخصصي در رشته داخلي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، پزشكي،
چكيده: اين مطالعه بطور پروسيكنيو بر روي 25 بيمار مبتلا به هپاتيت مزمن B كه در طي سالهاي 1373-1370 به بيمارستان طالقاني مراجعه كرده اند انجام گرفته است بيماري آنها بوسيله بيوپي كبد و تستهاي سرولوژي تشخيص داده شده است و تحت درمان با اينترفرون قرار گرفته اند تستهاي بيوپي كبد و تستهاي سرولوژي تشخيص داده شده است و تحت درمان با اينترفرون به شرح ذيل مي باشد:
25 مورد هپاتيت B مي باشد كه از اين تعداد ده مورد HBeAg مثبت و 15 مورد HBeAg منفي مي باشد كه نشان دهنده integrated phase و يا جزء گروه mutant مي باشند كه با اندازه گيري HBV-DNA در سرم مي توان اين دو مطلب را از هم افتراق داد. پاسخ به اينترفرون تقريباً در 60% موارد در اين مطالعه مشاهده شده است.
هدف از انجام اين مطالعه بررسي نتيجه درماني هپاتيت مزمن B با اينترفرون مي باشد در دهه گذشته داروهاي متعددي نظير ادنوزين آرابينوزايد- اسيكلوويد و لواميزول در درمان اين بيماري به كار گرفته شد ولي به غير از اينترفرون ساير داروها اثر چنداني نداشته و يا عوارض زياد آنها را غيرقابل استفاده براي درمان اين بيماري كرده است اخيراً داروي جديدتري به نام لاموودين مورد توجه قرار گرفته است كه قضاوت درباره تاثير درماني آن نياز به مطالعات بيشتري دارد.
كلمات كليدي: