آمار و گزارش نتايج حاصل از 130 مورد بيوپسي كبد در بيماران مبتلا به بيماري مزمن كبدي

نويسنده: مجيد آزادگان
استاد راهنما: ايرج غارتي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1368/01/01
مدرك: دكتراي تخصصي دكتراي تخصصي در رشته بيماريهاي داخلي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، پزشكي،
چكيده:
كلمات كليدي: