هپاتيت داروئي

نويسنده: زهره حبيبي
استاد راهنما: رحيم آقازاده
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1376/01/01
مدرك: دكتراي تخصصي دكتراي تخصصي در رشته داخلي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، پزشكي،
چكيده: با توجه به مصرف گسترده و وسيع داروها آگاهي داشتن از عوارض سوء داروها اهميت بيشتري مي يابد و در اين ميان عارضه اي كه كمتر به ذهن خطور مي كند هپاتيت داروئي مي باشد. در اينجا سعي شده است كه خلاصه اي از اثرات سوء داروها در كبد بازگو شود. داروهاي جديدي كه به تازگي كشف شده كه منجر به هپاتيت مي شوند نيز در اينجا اضافه شده اند. اين مطالعه به صورت رتروسپكتيو و توصيفي است. مواردي از اين عوارض كه منجر به مراجعه و بستري و تشخيص شده بيان شده است (از سال 75-68).
در اين مطالعه، موارديكه تشخيص با بيوپسي و پيگيري بعدي تاييد شده بيان شده است (11 مورد) و موارد مشكوك از مطالعه حذف شده اند.
در اين بررسي مشخص شد كه هپاتيت داروئي بشتر از ميزان ذكر شده در منابع است و هپاتيت كشنده نيز بيشتر در رابطه با هالوتان و ايزونيازميد است. هر تست غيرطبيعي در كبد بيمار بايد توجه پزشك را جلب كند تا از خطر بيماري كبدي كشنده يا بيماري مزمن شديد اجتناب شود. با تجربيات حاضر بهتر است كه به داروها به ديده پارانوئيدي نگاه كنيم و بدين مفهوم هميشه فكر كنيم كه اكثراً ممكن است مضر واقع شوند و اهميت اين مساله را گوشزد مي كند كه در تاريخچه بيمار حتماً به مصرف داروئي دقت شود.
كلمات كليدي: