بررسي ميزان حاملين ويروس هپاتيت B در جامعه زندانيان ندامتگاههاي تهران

نويسنده: مريم موسوي چاوشي
استاد راهنما: صفيه اميني
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1370/12/30
مدرك: دكترا دكتراي علوم آزمايشگاهي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، پيراپزشكي،
چكيده: در اين پژوهش 1000 زنداني (500 زن و 500 مرد) در ندامتگاههاي شهر تهران جهت بررسي ميزان حاملين ويروس هپاتيت B مورد آزمايش قرار گرفتند. در مجموع 8/3 درصد داراي HBsAg بودند. در ميزان آلودگي به HBsAg در متولدين استان تهران (4/2 درصد) و متوليدين ساير استانها (5 درصد) اختلاف معني داري مشاهده شده است ولي بين زنان (2/3 درصد) و مردان مورد بررسي (4/4 درصد) اختلاف چشمگيري در ميزان آلودگي وجود نداشت. بيشترين حاملين HBsAg در زنان گروه سني 34-25 سال (3/5 درصد) و مردان گروه سني 44-35 سال (3/6 درصد) مشاهده شد. در ميزان حاملين HBsAg در گروه معتاد و افرادي كه اعتياد نداشتند اختلاف معني داري مشاهده نشد ولي در گروه سني بالاتر از 45 سال كه اعتياد به مواد مخدر داشتند ميزان آلودگي افزايش چشمگيري داشت.
در اين بررسي ميزان حاملين ويروس هپاتيت B در گروهي كه خالكوبي داشتند دو برابر افرادي كه خالكوبي نداشتند بدست آمد و در بررسي حاضر خالكوبي بعنوان يكي از عوامل اصلي افزايش شانس خطر آلودگي معرفي شده است. كمترين ميزان آلودگي در خانواده هاي 1 و 2 نفره و بيشترين ميزان در خانواده هاي 3 و 4 نفره و متاهلين مشاهده شده است. در ارتباط با مدت زمان بازداشت در زندان، متناسب با طولاني بودن زمان اقامت، ميزان حاملين HBsAg نيز افزايش يافته است و در گروهي كه بيش از 25 ماه زنداني بوده اند بطور معني داري آلودگي افزايش نشان ميدهد. بطور كلي وضعيت اجتماعي – اقتصادي و فرهنگي– بهداشتي گروههاي مورد بررسي، اهميت خاصي در تعيين چگونگي ميزان آلودگي به HBsAg داشته است.
در ضمن در حاملين HBsAg بررسي آنتي ژن e، آنتي بادي e و آنتي ژن دلتا، آنتي بادي دلتا با روش Elisa انجام شده است و 6/2 درصد از حاملين داراي آنتي ژن e و 9/78 درصد از آنها آنتي بادي e داشتند و همچنين آنتي ژن دلتا در هيچيك از حاملين وجود نداشت و آنتي بادي دلتا در 2/70 درصد از حاملين مشاهده شده است و بيشترين ميزان آلودگي با آنتي بادي دلتا نيز در گروه خالكوبي شده (3/92 درصد) ديده شده است.
كلمات كليدي: