بررسي كلينيكال و اپيديميولوژيك50 مورد بيمار مبتلا به هپاتيت ويروسي نوع B

نويسنده: سيد احمد صدرائي
استاد راهنما: عليرضا فاميلي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1374/01/01
مدرك: دكترا دكتراي پزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، پزشكي،
چكيده: اين مطالعه بررسي است كه بصورت Existing Data در 50 بيمار مبتلا به هپاتيت بر مبناي مثبت بودن تست HBSAg، بستري در بيمارستان هاي بوعلي و لقمان حكيم در طي سالهاي 1373-1369 به عمل آمده است.
در مطالعه اپيديميولوژيك نتايج قابل ملاحظه به شرح زير بوده است:
31 مورد (62%) از مبتلايان را مردان و 19 مورد (38%) را زنان تشكيل مي دادند. ميانگين سني مبتلايان 5/37 سال بوده است.
از 50 مورد مطالعه شده يك مورد (2%) دريافت كننده خون بوده است 5 مورد (10%) سابقه دستكاريهاي دندانپزشكي و 8 مورد (16%) سابقه اعمال جراحي را مي داده اند. تاريخچه مثبت خانوادگي در 5 مورد (10%) ثبت شده بود و در 45 مورد ديگر (90%) تاريخچه خانوادگي منفي بود. هيچ يك از افراد مورد مطالعه سابقه خالكوبي را نمي دادند. درسه مورد اعتياد به مواد مخدر (6%) ثبت گرديده بود. از تعداد 50 مورد بيمار مبتلا 42 مورد را ساكنين تهران يا حومه تهران، 5 مورد را ساكنين شهرستان ها و سه مورد را اتباع خارجي (افغاني) تشكيل مي دادند.
شايعترين علت مراجعه را در اين مطالعه (70%) زردي تشكيل مي داد و بعد از آن درد شكمي (12%) بوده است. شايعترين سمپتوم بيماران زردي (100%) بوده و بعد از آن به ترتيب فراواني عبارت بودند از: درد شكمي (76%)، تغيير رنگ ادراري (68%)، بي اشتهايي (66%)، كسالت و بيحالي (42%)، تب (42%)، تهوع (40%)، استفراغ (38%)، تغيير رنگ مدفوع
(38%)، لرز (22%)، سردرد (16%)، آرترالژي و ميالژي (10%).
شايعترين يافته باليني نيز زردي اسكلرا (100%) بوده است و بعد از آن به ترتيب فراواني عبارت بودند از : تندرنس شكمي (82%)، هپاتومگالي (24%)، اسپلنومگالي (8%)، لنفادنوپاتي، اسپايدرانژيوماوژنيكو- ماستي نيز در هيچ مورد ديده نشده است.
در مطالعات پاراكلينيك تغييرات CBC، آزمايش كامل ادرار و يافته هاي بيوشيميايي مورد نظر بوده است. در بررسي CBC فاكتورهاي مورد ارزيابي Hb، HCT و WBC بوده است. كه در موارد بررسي شده معمولاً اين فاكتورها در حد نرمال بوده است يا آنكه آنمي ولكوسيتوز خفيف را نشان مي داد. در مطالعه U/A پروتئينيوري خفيف (12%)، اروبيلينوژن ادراري و بيلي روبين ادراري در 44% موارد ثبت بود. در مطالعه بيوشيميايي فاكتورهاي مورد نظر بيلي روبين مستقيم و توتال، آنژيم هاي كبدي (AIP، AST، ALT) و PT بوده است. مقادير ميانگين جهت بيلي روبين مستقيم 2/8 و جهت بيلي روبين توتال 6/12 بوده است. ميانگين PT جهت بيماران 72/14 بود.
كلمات كليدي: