بررسي سيروزهاي ناشي از هپاتيت B بين سالهاي 1368 الي 1373 بيمارستان لقمان

نويسنده: علي نصرتي
استاد راهنما: پروانه وصال
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1375/01/01
مدرك: دكترا
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، پزشكي،
چكيده: مبحث سيروز و بيماري هپاتيت B مباحث مهم و وسيعي در زمينه پاتولوژي مي باشند. ادغام اين دو مطلب مهم و در نظر گرفتن اين دو مقوله ارزشمند با يكديگر و بررسي ارتباط آنها هدفي است كه در نگارش اين رساله مورد توجه قرار گرفته است.
در اين رساله كه با عنوان "تحقيق و بررسي سيروزهاي ناشي از هپاتيت B" انتخاب شده است، ميزان شيوع اين سيروزها را بر حسب سن و جنس و اينكه آيا امكان بروز كارسينوم كبد در اين افراد وجود داشته است يا نه و دلايل مراجعه و يافته هاي باليني و آزمايشگاهي مورد بررسي قرار گرفته است.
با توجه به اين مسئله، كليه بيماراني كه بين سالهاي 1368 الي 1373 در مركز درماني بيمارستان لقمان تهران، تشخيص نمونه بيوپسي از بافت كبد آنها سيروز بود مورد مطالعه قرار گرفتند تا سابقه ابتلا به بيماري هپاتيت B در آنها مورد بررسي قرارگيرد.
در اين بررسي كه بر روي 91 بيمار انجام گرفت:
- رابطه بين هپاتيت B و سيروز ناشي از آن اثبات شد.
- ميزان شيوع اين نوع سيروز در نمونه مورد مطالعه 08/23 بود.
- ميزان شيوع سيروز در آقايان نسبت به كل آقايان موجود در نمونه 22% و ميزان شيوع اين نوع سيروز در خانمها نسبت به كل خانمهاي موجود در نمونه 07/17% بوده است.
- ميانگين سني مردان مبتلا پايين تر از ميانگين سني زنان مبتلا به اين نوع سيروز بوده است (متوسط سني مردان مبتلا 81/29 سال با انحراف معيار 89/21 سال و متوسط سني زنان مبتلا 57/52 سال با انحراف معيار 69/19 سال).
- شايعترين علت مراجعه بيماران مبتلا به اين نوع سيروز زردپي بوده است كه در 29/15% موارد وجود داشته است.
- شايعترين يافته باليني در بيماران مبتلا به اين نوع سيروز تندرنس ناحيه كبد بوده است كه در 09/26% موارد وجود داشته است.
در نهايت با توجه به كثرت بيماريهاي سيروز هپاتيت B و ريسك بالاي morbidity و mortality در آنها بايد براي تشخيص و پيشگيري و درمان آنها تحقيقات گسترده اي انجام شود.
كلمات كليدي: