هپاتيت نوزادان و ارزش اسكن ايزوتوپيك هپاتوبيلياري (IDA) در تشخيص آترزي مجاري صفراوي

نويسنده: مهرداد وكيل ها
استاد راهنما: عيسي نشاندار اصلي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1376/01/01
مدرك: دكترا دكتراي پزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، پزشكي،
چكيده: كلستاز شديد نوزادي يك مشكل كلينيكي است و تمايز علل داخل كبدي (هپاتيت) از علل خارج كبدي آن (آترزي صفراوي) از نظر درمان و پيش آگهي آن نقش مهمي را بازي مي كند.
مطالعه ما بر روي 14 بيمار مبتلا به كلستاز نوزادي انجام شد كه بين سالهاي 1369 و 1376 به دو بيمارستان آيت ا... طالقاني و مفيد مراجعه كرده بودند. اطلاعات بررسي شده شامل يافته هاي باليني، يافته هاي بيوشيميايي، يافته هاي سونوگرافيك و يافته هاي اسكن HIDA و بيوپسي بود.
در اين بين يافته هاي اسكن HIDA و بيوپسي نقش اصلي را در مطالعه داشتند موضوع اصلي مطالعه را بررسي نقش تشخيصي اسكن HIDA در تمايز بين آترزي صفراوي و هپاتيت نوزادي تشكيل مي داد.
تشخيص سريع و به موقع آترزي صفراوي و دخالت جراحي براي تصحيح نقص موجود در نجات جان مبتلايان نقش مهمي دارد. به طوري كه برخي گزارشات نشان داده كه دخالت سريع جراحي تا 90% مي تواند بيماري را بهبود بخشد، از طرف ديگر دخالت جراحي در بيماران مبتلا به هپاتيت كه در اكثر موارد به منظور تشخيصي بيماري انجام مي شود مي تواند مرگ و مير ناشي از هپاتيت را از 10% به 20% افزايش دهد.
با توجه به مطالب فوق و اهميت تمايز بين هپاتيت نوزادي و آترزي صفراوي پيدا كردن يك تست سريع، بيخطر و غير تهاجمي براي تشخيص آترزي صفراوي و افتراق آن از هپاتيت نوزادي ضروري است.
در حال حاضر بهترين وسيله تشخيص آترزي صفراوي بيوپسي باز كبدي است با توجه به مشكلاتي كه اين روش در بيماران مبتلا به هپاتيت ايجاد مي كند به نظر مي رسد اسكن HIDA بعنوان يك تست سريع و قابل دسترس و غيرتهاجمي مي تواند براي تشخيص سريع آترزي صفراوي مورد استفاده قرار گيرد.
در اين مطالعه از 14 مورد بررسي شده 8 مورد مبتلا به آترزي صفراوي بودند كه اسكن HIDA هفت مورد را به درستي تشخيص داده بود. از 6 مورد باقيمانده تشخيص 5 مورد هپاتيت بود كه اسكن HIDA نيز در تمام موارد بيماري پارانشيم كبد را مطرح كرده بود.
1 مورد ديگر نيز مبتلا به بيماري ذخيره اي كبد بود كه اسكن HIDA براي وي نيز بيماري پارانشيم كبدي را مطرح كرده بود.
اين بررسي نشان داد كه اسكن HIDA با حساسيت 5/87%، ويژگي 100% صحت 8/92% مي تواند بعنوان يك تست قابل اعتماد، سريع، و غيرتهاجمي در تشخيص آترزي صفراوي در مواقع لزوم مورد استفاده قرار گيرد.
كلمات كليدي: