بررسي نتايج تست سرولوژي ويروسي در بيماران بستري در بخش داخلي بيمارستان طالقاني طي سالهاي 75-1368

نويسنده: مرجان چرخساز
استاد راهنما: حسين الياسي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1376/01/01
مدرك: دكتراي دكتراي پزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، پزشكي،
چكيده: با توجه به اين كه بيماري هاي زيادي اتيولوژي ويروسي دارند و گاهي اوقات اين بيماري ها پيشرفت كرده و بيماري با علائم و نشانه هائي بروز مي كند كه تشخيص را مشكل مي سازد و مطالعات آماري در زمينه اتيولوژي ويروسي بيماريها موجود نيست بر آن شدم كه به بررسي نتايج تست سرولوژي ويروسي (به عنوان تنها ابزار تشخيص بيماري هاي ويروسي در كشور ما) در تعدادي از بيماريهاي داخلي بپردازم.
در اين تحقيق پرونده هاي 44 تن از بيماراني كه طي سالهاي 1368 الي 1375 با تشخيص هپاتيت، آنسفاليت، آفت، لنفادنوپاتي، سندرم خستگي مزمن CFC و ITP در بخش داخلي بيمارستان طالقاني بستري و در مورد آنها تست سرولوژي ويروسي انجام شده مورد بررسي قرار گرفته است.
خلاصه نتايج به شرح زير است:
در اين تحقيق 57 درصد بيماران را مردان تشكيل ميدادند.
بيشترين گروه سني 39-20 سال و بالاترين سن 63 سال و پائين ترين سن 4 سال مي باشد.
11 درصد بيماران با هپاتيت، 45 درصد با CFS، هفت درصد با آفت، 14 درصد با ITP، شانزده درصد لنفادنوپاتي، و 7 درصد انسفاليت بوده اند.
در 77% بيماران سرولوژي ويروسي مثبت گزارش شد.
بيشترين سرولوژي مثبت در بيماران هپاتيت و آفت مشاهده گرديده است.
بيشترين آلودگي ويروسي در كل با EBV بوده و آلودگي با ويروس سرخك مشاهده نشده است.
در 50 درصد موارد آلودگي با 2 يا 3 ويروس بوده است.
در سندرم خستگي مزمن شايع ترين ويروس EBV بوده است. در ITP و آفت شايع ترين ويروس HSV بوده اند.
5 نفر از بيماران تحت درمان با آسيكلووير قرار گرفتند كه سه نفر CFS، دو نفر ITP بوده اند.
در هر 5 نفر، علائم باليني بيماران به سمت بهبودي رفته است. يك نفر از بيماران ITP در حالت كوما بوده است كه با درمان داروئي بهبودي كامل يافته است.
در 3 مورد از بيماران پس از تست سرولوژي مجدد كاهش تيتراژ مشاهده گرديد.
كلمات كليدي: