بررسي رابطه عفونت با هپاتيت C و همودياليز

نويسنده: نازيلا جعفري
استاد راهنما: شهناز اتابك، فرامرز درخشان
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1376/01/01
مدرك: دكتراي تخصصي دكتراي تخصصي در رشته داخلي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، پزشكي،
چكيده: بيماران تحت دياليز مزمن در معرض عفونتهاي منتقله از خون و دستكاريهاي وريدي هستند. هپاتيت با وجود بررسي هاي سرولوژيك، واكسيناسيون براي عفونت HBV و رعايت اصول استاندارد همچنان مشكل بزرگي محسوب مي شود و HCV مهمترين عامل هپاتيت NANB مي باشد.
هدف از اين مطالعه بررسي شيوع عفونت HCV در بيماران همودياليزي مزمن مي باشد تا تعيين شود كه آيا شيوع هپاتيت در واحد دياليز بيشتر است يا خير؟ دياليز ريسك فاكتور آلودگي به HCV محسوب مي شود يا خير؟ آيا صرف دياليز و پروسه هاي مربوطه باعث آلودگي است يا عوامل ديگر مثل انتقال خون؟ براي اينكار آنتي بادي عليه ويروس هپاتيت C در بيماران همودياليزي در دو مركز امام حسين و سوده جستجو شده از بين 172 نفر 163 نفر به عنوان گروه مورد قرار داده شدند و به عنوان گروه شاهد 15966 اهداء كننده خون از استانهاي مختلف در 21 مركز و پايگاه انتقال خون در طي سالهاي 73-1372 بررسي شدند.
آنتي بادي عليه HCV با روش ELISA نسل دوم جستجو شده موارد مشكوك با روش Western blot مجدداً بررسي شده اند. سن متوسط بيماران 41/43 سال بوده است. متوسط زماني كه افراد دياليز شده اند 39/47 ماه بوده و در كل 77/84% سابقه ترانسفوزيون داشته اند، 32 بيمار از كل 163 نفر + از نظر آنتي بادي عليه HCV بوده اند. (63/19%) در بين بيماران مثبت 22 بيمار 75/68% سابقه ترانسفوزيون داشته اند و بقيه موارد 10 بيمار 25/31% سابقه ترانسفوزيون نداشته اند. در بين بيماران منفي از نظر آنتي بادي
78.88% سابقه ترانسفوزيون داشته اند كه از درصد ترانسفوزيون در افراد آنتي بادي مثبت بيشتر بوده است. پس عامل ترانسفوزيون نمي تواند عامل قطعي انتقال محسوب شود متوسط سالهاي انجام دياليز بين افراد آنتي بادي مثبت 77/92 ماه است كه تفاوت معني داري با افراد آنتي بادي منفي با متوسط زمان دياليز 29/37 ماه دارد (P<0/01) پس بنابراين ريسك عفونت HCV مرتبط با سالهاي انجام دياليز و تماس با دستگاه بوده است پس بنابراين نياز به جداسازي دستگاه افراد دياليزي آنتي بادي مثبت وجود دارد و مي تواند در كاهش تعداد موارد جديد ابتلاء موثر باشد.
كلمات كليدي: