بررسي موارد هپاتيت B در بيمارستان كودكان مفيد طي سالهاي (74-1364)

نويسنده: ناهيد صاحبدل فر
استاد راهنما: هرمز مظفري
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1374/01/01
مدرك: دكترا دكتراي پزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، پزشكي،
چكيده: هپاتيت B يك بيماري ويروسي است كه عامل آن بطور مستقيم قادر به آسيب رساندن به سلول نيست بلكه واكنش دستگاه ايمني بر عليه ويروس موجب بروز ضايعات در كبد مي شود. اين ويروس داراي سه آنتي ژن مي باشد:
HBCAg نشان دهنده حضور ذرات ويروس در جريان خون است و عفونت به نسبت شديد را نشان مي دهد. اين ويروس مي تواند موجب بروز هپاتيت حاد هپاتيت مزمن، مداوم سيروز و كارسينوم هپاتوسلولر شود. افراد آلوده به ويروس ممكن است داراي بافت سالم بوده و يا دچار اختلالات خارج كبدي نظير پلي آرتريت گرهي و گلومر ولونفريت مامبرانو پروليفراتيو باشند. بيماري يا از طريق تزريق و يا بدنبال تماس نزديك كه اغلب جنسي است منتقل مي شود در امتحان فيزيكي پوست و مخاط ها ايكتريك هستند. كبد معمولاً بزرگ شده و در لمس دردناك است، تركيبات ايمونيزاسيون پاسيو و فعال 90 تا 95% در پيشگيري از انتقال موفق است. در صورتي كه احتمال برود بيمار يك منبع خطرناك براي انتقال عفونت به ديگران است بايد درمان ضد ويروسي را در نظر داشت.
در اين بررسي كه يك مطالعه گذشته نگر از روي پرونده هاي كد گذاري شده هپاتيت از سال 1364 تا 1374 بود. هدف بررسي بيماران HBSAg مثبت از نظر سن و جنس و علت مراجعه و سير باليني بيماري بوده است.
129 پرونده مربوط به هپاتيت وجود داشت كه 29 مورد آن هپاتيت B بود.
مبتلايان به هپاتيت B 16 پسر و 13 دختر بودند كه با تابلوهاي مختلف ( انسفالوپاتي، هپاتيت فولمينانت، سيروز، هپاتيت مزمن و هپاتيت حاد) مراجعه كرده بودند. 29/79% بيماران سن بالاي 6 سال داشتند و بيماران زير 6 سال اغلب دريافت كنندگان خون بودند. علت مراجعه در 17/55% موارد زردي و درد شكم بوده است. در مورد تست هاي بيوشيميائي بجز يك مورد هپاتيت فولمينانت SGOT و SLPT در ساير موارد بالاتر از حد نرمال بوده است. آلكالين فسفاتاز در 98/92% موارد بالاتر از حد نرمال بود.
PTT و PT در 9/72% موارد بالاتر از ميزان كنترل ("PTT=43" PT=13) بوده است.
كلمات كليدي: