برآورد فراواني سيروز ناشي از هپاتيت B با توجه به ماركر HBS Ag

نويسنده: فريد برنجي
استاد راهنما: فرامرز درخشان
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1373/07/01
مدرك: دكترا
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، پزشكي،
چكيده: سيروز كبدي يك لغت تعريف شده پاتولوژيك مي باشد كه در مناطق مختلف دنيا از نظر فراواني علل متفاوتي دارد. اين بررسي گذشته نگر با استفاده از پرونده بيماران، جهت برآورد فراواني علل مختلف سيروز و فراواني سيروز و فراواني سيروز ناشي از هپاتيت مزمن B با توجه به ماركر سرولوژيك HBSAG و توزيع سني و جنسي اين گروه از بيماران انجام شده است. اين گروه از بيماران سيتروتيك در بخش گوارش مركز امام حسين در سالهاي 72-70 (در سه سال) بستري شده بودند.
تعداد بيماران مورد مطالعه84 نفر بود كه از اين تعداد 63 نفر مرد و 21 نفر زن بودند و نسبت مردان به زنان در كل اين گروه 3 بوده است. بيشتر اين بيماران در گروه سني 60-51 سال و با ميانگين سني 44 سال قرار داشتند. هپاتيت مزمن نوع B با فراواني 50% (42 مورد) شايعترين علت سيروز در بيماران مورد مطالعه با توجه به ماركر HBSAG و بيوبسي كبد بوده است. تعداد مردان مبتلا در اين گروه 36 مورد (%85.7) و زنان مبتلا 6 مورد (% 14.3) بوده است. نسبت مردان به زنان در اين گروه 6 مي باشد و بيشترين گروه سني در اين بيماران 40-31 سال با ميانگين سني 49 سال بوده است كه نسبت به بقيه گروهها جوانتر و ميانسالتر هستند.
سيروز كيرپتوژينك با فراواني %33.3 دومين علت سيروز را در اين بررسي به خود اختصاص داده است بديهي است كه سيروز بعد از هپاتيت C به علت عدم Dettet سرولوژيك در اين گروه قرار ميگيرد.
علل سيروز به ترتيب فراواني عبارتند از :
سيروز قلبي (%7.2)، سيروز صفراوي ثانوي(%4.7)، سيروز الكلي (%2.4) و سيروز صفراوي اوليه و سندرم بود كياري هر يك %1.2.
با توجه به نتايج فوق شايعترين علت سيروز در اين مطالعه سيروز بعد از هپاتيت مزمن نوع B بوده است و نتيجه فوق لزوم توجه به درمان آنتي ويرال بر عليه هپاتيت مزمن ويروسي نوع B را قبل از تظاهرات باليني سيروز طلب ميكند زيرا كه اين امر باعث اثرگذاري روي مرگ و مير سيروز ناشي از هپاتيت مزمن B در اين گروه جوان و ميانسال مي گردد.
كلمات كليدي: