بررسي اپيدميولوژيك ناقلين هپاتيت B در استان سيستان و بلوچستان

نويسنده: شراره صانعي سيستاني
استاد راهنما: فرامرز درخشان
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1372/01/01
مدرك: دكترا
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، پزشكي،
چكيده: هدف از اين تحقيق تعيين اپيدميولوژي هپاتيت B در كل كشور و دست يابي به روش پيشگيري و كنترل آن بود به تبع آن شيوع ناقلي در استانهاي مختلف كشور نيز مشخص شده است. بررسي از نوع SURVEY بوده است. جهت اينكار نمونه گيري در استانهاي مختلف كشور انجام شد و نمونه سرم از نظر HBS-AG كنترل شد.
1151 نمونه مربوط به استان سيستان و بلوچستان بود كه 37 نفر ناقل هپاتيت B گزارش شد (شيوع ناقلين (3.2%)). شيوع ناقلين با افزايش سن ارتباط معني داري از نظر آماري نداشت. ارتباط معني داري بين شيوع ناقلين هپاتيت B با جنس، سكونت در شهر يا روستا، شغل، سطح سواد و وضعيت تاهل وجود نداشت. ارتباط بين شيوع ناقلين و شاخصهاي بهداشتي بدرستي تعيين نشد.
در ايران گروههاي پرخطر عمده، شامل افراد خانواده ناقلين و نوزادان مادران ناقل هپاتيت B است. بنابراين عليرغم شيوع ناقلين 1.7% MASS IMMUNIZATION توصيه ميشود.
كلمات كليدي: