بررسي اپيدميولوژيك ناقلين هپاتيت B در استان سمنان

نويسنده: فرحناز قهرمانفرد
استاد راهنما: فرامرز درخشان
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1372/01/01
مدرك: دكترا
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، پزشكي،
چكيده: هدف از اين تحقيق تعيين اپيدميولوژي هپاتيت B در كل كشور و دست يابي به روش پيشگيري و كنترل آن بود به تبع آن شيوع ناقلي در استانهاي مختلف كشور نيز مشخص شده است. بررسي از نوع Survey بوده است. جهت اين كار نمونه گيري در استانهاي مختلف كشور انجام شد و نمونه سرم از نظر HBS-AG كنترل شد.
328 نمونه مربوط به استان سمنان بود كه 8 نفر ناقل هپاتيت گزارش شد (شيوع ناقلين 2.4%). شيوع ناقلين با افزايش سن ارتباط معني داري از نظر آماري نداشت. ارتباط معني داري بين شيوع ناقلين هپاتيت B با جنس، سكونت در شهر يا روستا، شغل، سطح سواد و وضعيت تاهل وجود نداشت. ارتباط بين شيوع ناقلين و شاخصهاي بهداشتي بدرستي تعيين نشد. بين بعضي از بيماريهاي پوستي و هپاتيت ارتباط معناداري وجود داشت در ايران گروههاي پرخطر عمده، شامل افراد خانواده ناقلين و نوزادان مادران ناقل هپاتيت B است. بنابراين عليرغم شيوع ناقلين 1.7% Mass Imunization توصيه ميشود.
كلمات كليدي: