گندزدايي آب شرب در نقطه مصرف با استفاده از پرتوفرابنفش

نويسنده: مجيد عصري
استاد راهنما: فروغ واعظي
استاد مشاور: اشرف السادات مصباح، امير حسين محوي
تاريخ دفاع: 1376/04/14
مدرك: كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشكده بهداشت، مهندسي بهداشت محيط
چكيده:
كلمات كليدي: